Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii! Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Prorocia lui Isaia (14:24-32)

24. Juratu-S-a Domnul Savaot şi a zis: „Cum am hotărât, aşa va fi, precum M-am sfătuit, aşa se va întâmpla!
25. Sfărâma-voi Asiria în pământul Meu şi o voi călca în picioare pe munţii Mei. Şi robii vor fi liberaţi de jugul lor şi umerii de povara lor”.
26. Iată hotărârea pentru tot pământul, iată mâna întinsă peste toate neamurile!
27. Dacă Domnul Savaot a hotărât, cine îl va putea împiedica? Şi dacă mâna Lui stă întinsă, cine o va întoarce la loc?
28. În anul morţii lui Ahaz, fost-a această proorocie:
29. „Nu te veseli, toată ţara Filistenilor, fiindcă a fost zdrobit toiagul care te lovea. Căci din rădăcina şarpelui va ieşi o viperă şi din urmaşii lui un şarpe zburător.
30. Cei sărmani vor paşte pe păşunile Mele, iar cei săraci vor fi fără de grijă. Voi face să moară de foame neamul tău, iar pe cei ce vor rămâne din tine îi voi ucide.
31. Tu, poartă, urlă! Şi tu, cetate, ţipă! Cutremură-te tu, ţară a Filistenilor, toată! Că din partea de miazănoapte vine un fum şi şirurile vrăjmaşilor sunt strânse”.
32. Şi ce se va răspunde în ziua aceea celor trimişi dintre popoare? Că „Domnul a întemeiat Sionul, limanul celor îndureraţi din poporul Lui”.

Din Cartea Facerii (8:21 – 9:7)

21. Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasmă bună şi a zis Domnul Dumnezeu în inima Sa: „Am socotit să nu mai blestem pământul pentru faptele omului, pentru că cugetul inimii omului se pleacă la rău din tinereţile lui şi nu voi mai pierde toate vietăţile, cum am făcut.
22. De acum, cât va trăi pământul, semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea nu vor mai înceta!”
1. Şi a binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe fiii lui şi le-a zis: „Naşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi!
2. Groază şi frică de voi să aibă toate fiarele pământului; toate păsările cerului, tot ce se mişcă pe pământ şi toţi peştii mării; căci toate acestea vi le-am dat la îndemână.
3. Tot ce se mişcă şi ce trăieşte să vă fie de mâncare; toate vi le-am dat, ca şi iarba verde.
4. Numai carne cu sângele ei, în care e viaţa ei, să nu mâncaţi.
5. Căci Eu şi sângele vostru, în care e viaţa voastră, îl voi cere de la orice fiară; şi voi cere viaţa omului şi din mâna omului, din mâna fratelui său.
6. De va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa, căci Dumnezeu a făcut omul după chipul Său.
7. Voi însă naşteţi şi vă înmulţiţi şi vă răspândiţi pe pământ şi-l stăpâniţi!”

Din Proverbele lui Solomon (11:19 – 12:6)

19. Cel ce umblă după dreptate ajunge la viaţă, iar cel ce fuge după rău, la moarte.
20. Pe cei cu inima vicleană îi urgiseşte Domnul; plăcerea Lui este spre cei fără prihană.
21. Încetul cu încetul păcătosul nu va rămâne nepedepsit, iar neamul celor drepţi va fi mântuit.
22. Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte.
23. Dorinţa celor drepţi este bine; nădejdea celor fără de lege este mânia lui Dumnezeu.
24. Unul dă mereu şi se îmbogăţeşte, altul se zgârceşte afară din cale şi sărăceşte.
25. Cel ce binecuvintează va fi îndestulat, iar cel ce blesteamă va fi blestemat.
26. Cel ce ţine grâul este blestemat de popor, iar binecuvântarea (se revarsă) peste capul celui ce îl vinde.
27. Cel ce caută binele dobândeşte bunăvoinţa Domnului, iar cel ce umblă după rău va da peste el.
28. Cel ce-şi pune nădejdea în bogăţia lui se veştejeşte, iar cei drepţi ca frunzişul odrăslesc.
29. Cine îşi tulbură casa lui culege vânt, iar cel nebun va fi sluga celui înţelept.
30. Rodul dreptăţii este un pom al vieţii, iar silnicia nimiceşte viaţa.
31. Dacă cel drept este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel nelegiuit şi păcătos!
1. Cel ce iubeşte învăţătura iubeşte ştiinţa, iar cel ce urăşte certarea este nebun.
2. Cel bun dobândeşte har de la Domnul, iar pe omul viclean îl osândeşte Domnul.
3. Omul nu se întăreşte întru fărădelegea lui; rădăcina celor drepţi nu se va clătina niciodată.
4. Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei, iar femeia fără cinste este un cariu în oasele lui.
5. Socotelile celor drepţi sunt dreptatea, iar punerile la cale ale celor nelegiuiţi înşelăciunea.
6. Graiurile celor nelegiuiţi sunt curse de moarte, iar gura celor drepţi îi scapă pe ei din primejdie.

Sf. Ioan de Kronstadt, Cuvinte la Postul Mare

Scoțând din adâncul altarului, de pe Sfânta Masă, de viață Făcătoarea Cruce a Domnului și înfățișând-o credincioșilor spre închinare și sărutare, ce urmărește Sfânta Biserică? Urmărește ca fiii ei, care străbat arena Postului luptându-se cu mult pătimașul trup și cu diavolul (care mai ales în vremea Postului trimite săgeți aprinse), privind la Cruce și închipuindu-și viu pătimirile Domnului nostru Iisus Hristos, pe care le-a răbdat în Preacuratul Său Trup pentru a noastră mântuire, să se întărească astfel în lupta cu propriul trup, cu patimile și cu poftele lui, și să nu le pară rău să îl răstignească, ci să se lupte bărbătește cu potrivnicul care se războiește cu noi prin ispitele de tot felul.

Uitați-vă, Domnul pare să ne spună de pe Cruce: „Eu am răbdat atâtea pentru voi cu Preacuratul Meu Trup, pe care l-am luat pentru a voastră mântuire și care nu a fost atins de niciun păcat, iar voi vă veți da în lături să răstigniți în trupul vostru feluritele patimi și pofte? Nu veți îndura puțina amărăciune a postului? Nu veți răbda pentru o vreme lipsirea de dulceți ca să vă îmblânziți trupul, care cu cât îl îndulcești și îl saturi mai mult, cu atât se îndrăcește mai rău? Nu veți răbda săgețile de foc ale vrăjmașului, deși Eu i-am îngăduit să străpungă Trupul Meu cel Dumnezeiesc cu săgeți de tot felul?” Iată în ce scop se scoate acum Crucea spre închinare și sărutare. Așadar, să nu vă trândăviți din pricina postului și a luptei cu patimile și cu diavolul, ci să vă luptați bărbătește, chemându-L în ajutor pe Cel care a pătimit pentru noi și cu Crucea i-a biruit pe vrăjmașii noștri, și să biruiți. Amin.