Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii! Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Prorocia lui Isaia (9:8-20)

8. Ca să ştie tot poporul, Efraim şi locuitorii Samariei, care întru mândria lor şi întru semeţia inimii lor zic:
9. Cărămizile au căzut, să zidim cu piatră cioplită; smochinii au fost tăiaţi, să punem cedri în locul lor!
10. Ridica-va Domnul împotriva lui pe vrăjmaşii lui Reţin şi pe duşmanii lui îi va înarma:
11. Pe Sirienii de la răsărit şi pe Filistenii de la asfinţit; şi vor mânca aceştia pe Israel cu toată gura. Cu toate acestea mânia Lui nu se va potoli şi mâna Lui tot întinsă va fi;
12. Dar poporul nu se va întoarce la Cel care îl lovise şi nu va căuta pe Domnul Savaot.
13. Şi Domnul va tăia din Israel, într-o singură zi, capul şi coada, ramura de finic şi trestia.
14. Bătrânii şi căpeteniile sunt capul; proorocul şi învăţătorul mincinos sunt coada.
15. Căpeteniile acestui popor îl duc în rătăcire şi cei conduşi de ei vor pieri.
16. Pentru aceasta, Domnul nu se bucură de cei tineri şi de orfanii lui şi de văduve nu-i este milă, fiindcă toţi sunt nelegiuiţi şi răi şi gura lor grăieşte vorbe nesocotite. Pentru toate acestea, mânia Lui nu se va potoli şi mâna Lui mereu întinsă va fi.
17. Că fărădelegea arde ca focul, care mistuie spinii şi bălăriile uscate; el arde tot mărăcinişul pădurii, iar fumul se înalţă în rotocoale.
18. Din pricina iuţimii mâniei Domnului Savaot, pământul va fi ca un jeratic, iar poporul va ajunge pradă focului. Nimeni nu va cruţa pe vecinul său.
19. Jefui-vor la dreapta şi vor rămâne flămânzi; la stânga vor mânca şi nu se vor sătura; fiecare va mânca din carnea aproapelui său:
20. Manase pe Efraim, Efraim pe Manase, şi amândoi sunt împotriva lui Iuda. Pe lângă toate acestea, mânia Lui nu se va potoli şi braţul Lui mereu întins va fi.

Din Cartea Facerii (7:1-5)

1. După aceea a zis Domnul Dumnezeu lui Noe: „Intră în corabie, tu şi toată casa ta, căci în neamul acesta numai pe tine te-am văzut drept înaintea Mea.
2. Să iei cu tine din toate animalele curate câte şapte perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar din animalele necurate câte o pereche, parte bărbătească şi parte femeiască.
3. De asemenea şi din păsările cerului să iei: din cele curate câte şapte perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar din toate păsările necurate câte o pereche, parte bărbătească şi parte femeiască, ca să le păstrezi soiul pentru tot pământul.
4. Căci peste şapte zile Eu voi vărsa ploaie pe pământ, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi am să pierd de pe faţa pământului toate făpturile câte am făcut”.
5. Şi a făcut Noe toate câte i-a poruncit Domnul Dumnezeu.

Din Proverbele lui Solomon (8:32 – 9:11)

32. „Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă! Fericiţi sunt cei ce păzesc căile mele!
33. Ascultaţi învăţătura, ca să ajungeţi înţelepţi, şi nu o lepădaţi.
34. Fericit este omul care ascultă de mine şi veghează în fiecare zi la porţile mele şi cel ce străjuieşte lângă pragul casei mele!
35. Cel ce mă află, a aflat viaţa şi dobândeşte har de la Domnul;
36. Iar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi păgubeşte viaţa lui. Toţi cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea”.
1. Înţelepciunea şi-a zidit casă rezemată pe şapte stâlpi,
2. A înjunghiat vite pentru ospăţ, a pregătit vinul cu mirodenii şi a întins masa sa.
3. Ea a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetăţii:
4. „Cine este neînţelept să intre la mine!” Şi celor lipsiţi de buna-chibzuială le zice:
5. „Veniţi şi mâncaţi din pâinea mea şi beţi din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii.
6. Părăsiţi neînţelepciunea ca să rămâneţi cu viaţă şi umblaţi pe calea cea dreaptă a priceperii!”
7. Cel ce ceartă pe batjocoritor îşi atrage dispreţul, şi cel ce dojeneşte pe cel fără de lege îşi atrage ocara.
8. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască; dojeneşte pe cel înţelept, şi el te va iubi.
9. Dă sfat celui înţelept, şi el se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel drept, şi el îşi va spori ştiinţa lui.
10. Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi priceperea este ştiinţa Celui Sfânt.
11. Căci prin Domnul se vor înmulţi zilele tale şi se vor adăuga ţie ani de viaţă.

Sf. Ioan Gură de Aur, Scrieri. Omilii la Facere (I)

„Şi a făcut Noe toate câte i-a poruncit Domnul Dumnezeu.”

Iată că Dumnezeiasca Scriptură laudă recunoștința și ascultarea dreptului Noe! Ne spune că Noe n-a lăsat nimic la o parte din ce i s-a poruncit; ci, plinind toate, a dat și prin asta dovadă de virtutea sa. Să imităm, dar, și noi pe dreptul Noe. Să ne sârguim să implinim poruncile date nouă de Dumnezeu. Să nu disprețuim legile date nouă de El, ci să le avem vii în minte, ca să ne grăbim spre săvârșirea lor. (…)

Mai ales acum, când a rămas mai puțin din postul de patruzeci de zile, veți putea să vă ștergeți și păcatele și să atrageți asupra voastră și multa iubire de oameni a lui Dumnezeu. Stăpânul nu are nevoie de multe zile, nici de vreme îndelungată; dacă voim, putem îndrepta mult păcatele noastre. Dacă cei din Ninive au meritat atâta milă, pentru că s-au pocăit în trei zile, apoi cu mult mai mult noi nu vom fi trecuți cu vederea! Numai să arătăm adevărata pocăință și să pornim pe calea care duce la virtute, întorcându-ne de la păcate. Că și despre aceia, despre niniviteni, Dumnezeiască Scriptură dă mărturie, grăind așa: „A văzut Dumnezeu că fiecare s-a depărtat de la calea lui cea rea” (Iona 3,10).