Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii! Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Prorocia lui Isaia (5:7-16)

 1. Dar via Domnului Savaot este casa lui Israel, iar oamenii din Iuda sunt sădirea Sa dragă. El nădăjduia ca acesta să fie un popor fără păcate, dar iată-l plin de sânge. Nădăjduit-a să-I rodească dreptate, dar iată: răzvrătire.
 2. Vai vouă care clădiţi casă lângă casă şi grămădiţi ţarini lângă ţarini până nu mai rămâne niciun loc, ca să fiţi numai voi stăpânitori în ţară!
 3. Urechile mele au auzit de asemenea acest jurământ al Domnului Savaot: „Jur că aceste case multe, mari şi frumoase, vor fi pustii şi nimeni nu va mai locui în ele.
 4. Zece pogoane de vie vor rodi un bat, şi un homer de sămânţă, numai o efă”.
 5. Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi îmbătătoare; vai de cei ce până târziu seara se înfierbântă cu vin!
 6. Cei care doresc, la ospeţele lor, chitară, harpă, tobă, flaut şi vin, ei nu iau în seamă faptele Domnului şi nu văd lucrurile mâinilor Sale.
 7. Pentru aceasta poporul meu va fi dus în robie fără să bage de seamă, mai-marii săi vor fi doborâţi de foame, iar gloata se va usca de sete!
 8. De aceea şi iadul şi-a mărit de două ori lăcomia lui, căscat-a gura sa peste măsură; acolo se vor coborî mărirea Sionului şi gloatele sale, chiotele de veselie…
 9. Omul cel muritor va fi smerit şi umilit şi ochii celor mândri vor fi pogorâţi.
 10. Dar Domnul Savaot este mare prin judecata Sa şi Dumnezeul cel sfânt este sfânt prin dreptatea Sa.

Din Cartea Facerii (4:8-15)

 1. După aceea, Cain a zis către Abel, fratele său: „Să ieşim la câmp!” Iar când erau ei în câmpie, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele său, şi l-a omorât.
 2. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Cain: „Unde este Abel, fratele tău?” Iar el a răspuns: „Nu ştiu! Au doară eu sunt păzitorul fratelui meu?”
 3. Și a zis Domnul: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către Mine din pământ.
 4. Şi acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura sa, ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta.
 5. Când vei lucra pământul, acesta nu-şi va mai da roadele sale ţie; zbuciumat şi fugar vei fi tu pe pământ”.
 6. Şi a zis Cain către Domnul Dumnezeu: „Pedeapsa mea este mai mare decât aş putea-o purta.
 7. De mă izgoneşti acum din pământul acesta, mă voi ascunde de la faţa Ta şi voi fi zbuciumat şi fugar pe pământ, şi oricine mă va întâlni, mă va ucide”.
 8. Şi i-a zis Domnul Dumnezeu: „Nu aşa, ci tot cel ce va ucide pe Cain înşeptit se va pedepsi”. Şi a pus Domnul Dumnezeu semn lui Cain, ca tot cel care îl va întâlni să nu-l omoare.

Din Proverbele lui Solomon (5:1-15)

 1. Fiul meu, ia aminte la înţelepciunea mea şi la sfatul meu cel bun pleacă urechea ta,
 2. Ca să-ţi poţi păstra judecata şi ca buzele tale să păzească ştiinţa.
 3. Nu te uita la femeia linguşitoare, căci buzele celei străine picură miere şi cerul gurii sale e mai alunecător decât untdelemnul,
 4. Dar la sfârşit ea este mai amară decât pelinul, mai tăioasă decât o sabie cu două ascuţişuri.
 5. Picioarele ei coboară către moarte; paşii ei duc de-a dreptul în împărăţia morţii.
 6. Ea nu ia seama la calea vieţii, paşii ei merg în neştire, nici ea nu ştie unde.
 7. Fereşte-ţi calea ta de ea şi nu te apropia de uşa casei ei,
 8. Şi acum, fiul meu, ascultă-mă şi nu te îndepărta de la cuvintele gurii mele.
 9. Ca să nu dai vârtutea ta altora şi anii tăi unuia fără de milă;
 10. Ca străinii să nu se îndestuleze de strădania ta şi ostenelile tale să nu treacă în casa altuia;
 11. Ca să nu suspini la sfârşit, când trupul tău şi carnea ta vor fi fără de vlagă,
 12. Şi să zici: „Pentru ce am urât povaţa şi de ce inima mea a urgisit certarea?
 13. De ce nu am ascultat de îndemnul dascălilor mei şi spre cei ce mă învăţau n-am plecat urechea mea?
 14. Puţin a trebuit să nu mă nenorocesc, în plină adunare şi în mijlocul obştei”.
 15. Bea apă din puţul tău şi din pârâiaşele care curg din izvorul tău.

Triodul

Cui te-ai asemănat, o, ticălosule suflete, lenevindu-te și nefăcând cele bune, ci primind pururea a petrece în rele? Judecata este lângă uși, căiește-te! Cu postul și cu rugăciunea curățește-te! Și strigă Stăpânului tău: Greșit-am Ție, iartă-mă ca un îndurat și-mi dăruiește iertare de păcate!