Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Efeseni a Sf. Ap. Pavel (1:7-17)

Fraţilor, în Iisus Hristos, prin sângele Lui, avem răscumpărarea şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său, pe care l-a făcut să prisosească în noi, întru toată înţelepciunea şi priceperea, făcându-ne cunoscută taina voii Sale, după buna Lui socotinţă, aşa cum hotărâse în Sine mai înainte, spre iconomia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăşi unite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ – toate întru El, întru Care şi moştenire am primit, rânduiţi fiind mai înainte – după rânduiala Celui ce toate le lucrează, potrivit sfatului voii Sale – ca să fim spre lauda slavei Sale noi, cei ce mai înainte am nădăjduit întru Hristos. Întru Care şi voi, auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, crezând în El, aţi fost pecetluiţi cu Sfântul Duh al făgăduinţei, Care este arvuna moştenirii noastre, spre răscumpărarea celor dobândiţi de El şi spre lauda slavei Sale. Drept aceea, şi eu auzind de credinţa voastră în Domnul Iisus şi de dragostea cea către toţi sfinţii, nu încetez a mulţumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea vouă duhul înţelepciunii şi al descoperirii, spre deplina Lui cunoaştere.

Din Evanghelia după Marcu (8:1-10)

În vremea aceea, fiind iarăși mulțime mare de oameni şi neavând ce să mănânce, Iisus a chemat la Sine pe ucenicii Săi şi le-a zis: Milă Îmi este de mulțime, că sunt trei zile de când aşteaptă lângă Mine şi n-au ce să mănânce. Și dacă le voi da drumul la casele lor flămânzi, se vor istovi pe drum, că unii dintre ei au venit de departe. Și ucenicii Lui I-au răspuns: De unde va putea cineva să-i sature pe aceştia cu pâine aici, în pustie? El însă i-a întrebat: Câte pâini aveţi? Răspuns-au Lui: Șapte. Și a poruncit mulțimii să se așeze pe pământ. Și, luând cele şapte pâini, a mulţumit, a frânt şi a dat ucenicilor Săi ca să le pună înainte. Și ei le-au pus mulțimii înainte. Și aveau și puțini peştişori. Și binecuvântându-i, a zis să-i pună şi pe aceştia înaintea lor. Şi au mâncat şi s-au săturat şi au luat șapte coșuri cu rămăşiţe de fărâmituri. Iar ei erau ca la patru mii. După aceea le-a dat drumul. Și îndată, intrând în corabie cu ucenicii Săi, a venit în părţile Dalmanutei.

…recunoscând că suntem prea slabi ca să descoperim adevărul doar cu ajutorul simplei rațiuni și că, din această cauză, avem nevoie să ne sprijinim pe autoritatea cărților sfinte, am început să cred că nu ai fi conferit nicidecum Sfintei Scripturi o autoritate atât de evidentă în întreaga lume dacă nu ai fi voit ca prin ea să credem în tine și prin ea să căutăm calea către tine.

Și fiindcă auzisem deja destule explicații mulțumitoare cu privire la unele pasaje din Scripturi, care de obicei mă contrariau prin absurditatea lor, am început să le privesc ca pe niște taine adânci. Autoritatea Scripturii îmi apărea cu atât mai venerabilă și mai demnă de o credință preasfântă, cu cât ea se afla deopotrivă la îndemâna tuturor celor care voiau să o citească, dar își păstra totuși, într-un înțeles mai adânc, întreaga măreție a tainei sale. Prin cuvinte limpezi și printr-un stil umil, ea se dăruia tuturor…