Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola sobornicească a treia a Sfântului apostol Ioan (1:1-15)

1. Bătrânul, către Gaiu cel iubit, pe care-l iubesc întru adevăr.
2. Iubitule, mă rog ca’ntru toate să sporeşti şi să ai tot atâta sănătate precum îţi este sufletul de spornic.
3. Mult m’am bucurat când au venit fraţii şi au mărturisit despre adevărul tău, despre felul cum trăieşti tu întru adevăr.
4. Mai mare bucurie decât aceasta nu am: să aud că fiii mei umblă întru adevăr.
5. Iubitule, ceea ce faci tu faţă de fraţi o faci cu credincioşie, şi aceasta pentru străini,
6. care’n faţa Bisericii au dat mărturie despre iubirea ta. Bine vei face să-i ajuţi în călătoria lor într’un chip vrednic de Dumnezeu;
7. că pentru numele Său au plecat ei la drum, fără să primească nimic de la păgâni.
8. Noi, deci, datori suntem să-i sprijinim pe unii ca aceştia, ca să le fim împreună-lucrători pentru adevăr.
9. Eu am scris ceva Bisericii; dar Diotref, care ţine să fie primul între ei, nu ne primeşte.
10. Pentru aceea, dacă voi veni, îi voi aminti de faptele pe care le face, defăimându-ne cu vorbe urâte; şi nemulţumit fiind el cu acestea, nici că el îi primeşte pe fraţi, nici că-i lasă pe cei ce vor să-i primească, şi-i dă afară din Biserică.
11. Iubitule, nu urma răul, ci binele. Cel ce face binele, din Dumnezeu este; cel ce face răul, nu L-a văzut pe Dumnezeu.
12. Lui Dimitrie i s’a dat mărturie din partea tuturor şi din partea adevărului însuşi; mărturie îi dăm şi noi, şi tu ştii că mărturia noastră este adevărată.
13. Aveam multe să-ţi scriu, dar nu vreau să ţi le scriu cu cerneală şi condei.
14. Nădăjduiesc însă ca’n curând să te văd, şi vom vorbi gură către gură.
15. Pace ţie! Prietenii te îmbrăţişează. Îmbrăţişaţi pe prieteni, pe fiecare după numele lui.

Din Evanghelia după Luca (19:29-40; 22:7-39)

29. Şi a fost că pe când Se apropia de Betfaghe şi de Betania, spre muntele numit al Măslinilor, i-a trimis pe doi din ucenici,
30. zicând: „Mergeţi în satul din faţa voastră şi, intrând în el, veţi găsi un mânz legat, pe care nimeni dintre oameni n’a şezut vreodată; dezlegaţi-l şi aduceţi-l.
31. Şi dacă vă va’ntreba cineva: De ce-l dezlegaţi?, veţi spune aşa: Domnul are trebuinţă de el”.
32. Şi, plecând, cei trimişi au găsit aşa cum le spusese El.
33. Şi în timp ce dezlegau mânzul, stăpânii lui le-au zis: „De ce dezlegaţi mânzul?”
34. Iar ei le-au spus: „Domnul are trebuinţă de el”.
35. Şi l-au adus la Iisus; şi aruncându-şi hainele lor pe mânz, L-au urcat pe Iisus.
36. Iar în timp ce El mergea, îşi aşterneau hainele’n cale.
37. Şi, apropiindu-Se El de panta Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, bucurându-se, cu glas mare au început să-L laude pe Dumnezeu pentru toate minunile pe care le văzuseră,
38. zicând: „Binecuvântat este Împăratul Cel ce vine întru numele Domnului! Pace în cer şi slavă întru cei de sus!”
39. Şi unii farisei din mulţime I-au zis: „Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii…”.
40. Şi El, răspunzând, a zis: „V’o spun Eu vouă: Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga”.
7. Şi a sosit ziua Azimelor, în care trebuia să se jertfească Paştile.
8. Şi i-a trimis pe Petru şi pe Ioan, zicând: „Mergeţi şi ne pregătiţi Paştile, ca să mâncăm”.
9. Iar ei au zis: „Unde vrei să pregătim?”
10. Şi El le-a zis: „Iată, când veţi intra în cetate vă va întâmpina un om ducând un urcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra
11. şi spuneţi-i stăpânului casei: Învăţătorul îţi zice: Unde este odaia în care să mănânc Paştile cu ucenicii Mei?
12. Iar el vă va arăta un foişor mare, aşternut; acolo să pregătiţi”.
13. Iar ei, ducându-se, au aflat aşa cum le spusese El şi au pregătit Paştile.
14. Şi când a sosit ceasul, S’a aşezat la masă, şi apostolii cu El.
15. Şi le-a zis: „Cu dor am dorit să mănânc aceste Paşti cu voi mai înainte ca Eu să pătimesc.
16. Că vă spun Eu vouă că de-acum nu le voi mai mânca până când se vor plini întru împărăţia lui Dumnezeu”.
17. Şi luând paharul, mulţumind, le-a zis: „Luaţi-l şi împărţiţi-l între voi;
18. că vă spun: De acum nu voi mai bea rodul viţei până ce nu va veni împărăţia lui Dumnezeu”.
19. Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat, zicând: „Acesta este Trupul Meu, cel ce se dă pentru voi; aceasta să faceţi întru pomenirea Mea!”
20. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: „Acest pahar este Legea cea Nouă, întru Sângele Meu, cel ce se varsă pentru voi.
21. Dar iată, mâna celui ce Mă vinde este cu Mine la masă.
22. Că Fiul Omului merge precum a fost rânduit, dar vai acelui om prin care este vândut!”
23. Iar ei au început să se întrebe unul pe altul, care dintre ei ar fi acela care avea să facă aceasta.
24. Şi s’a făcut între ei şi o neînţelegere: Cine dintre ei s’ar părea a fi mai mare?
25. Iar El le-a zis: „Împăraţii neamurilor domnesc peste ele şi cei ce le stăpânesc se cheamă binefăcători.
26. Dar între voi să nu fie aşa; ci cel mai mare dintre voi să fie asemenea celui mai mic; şi căpetenia, asemenea celui ce slujeşte.
27. Căci cine este mai mare: cel ce stă la masă, sau cel ce slujeşte? Oare nu cel ce stă la masă? Dar Eu, în mijlocul vostru, sunt asemenea celui ce slujeşte;
28. iar voi sunteţi cei ce-aţi rămas cu Mine în încercările Mele;
29. şi Eu vă rânduiesc vouă împărăţie, aşa cum Tatăl Meu Mi-a rânduit-o Mie,
30. ca să mâncaţi şi să beţi la masa Mea întru împărăţia Mea şi să şedeţi pe tronuri, judecând pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
31. Simone, Simone, iată că Satana v’a cerut să vă cearnă ca pe grâu;
32. dar Eu M’am rugat pentru tine ca să nu-ţi piară credinţa; iar tu, oarecând revenindu-ţi, întăreşte-i pe fraţii tăi”.
33. Iar el I-a zis: „Doamne, cu Tine sunt gata să merg şi’n temniţă şi la moarte…”.
34. Iar Iisus i-a zis: „Ţi-o spun Eu ţie, Petre: astăzi nu va cânta cocoşul până ce tu de trei ori te vei fi lepădat de Mine, cum că nu Mă cunoşti”.
35. Şi le-a zis: „Când v’am trimis fără pungă şi fără traistă şi fără încălţăminte, avut-aţi lipsă de ceva?” Iar ei au zis: „De nimic”.
36. Şi El le-a zis: „Acum însă cel care are pungă, să şi-o ia; tot aşa şi traista; şi cel care nu are sabie, să-şi vândă haina şi să-şi cumpere.
37. Că vă spun că’ntru Mine trebuie să se plinească ceea ce este scris: Şi cu cei fără de lege a fost socotit; căci cele despre Mine au ajuns la sfârşit”.
38. Şi ei au zis: „Doamne, iată aici două săbii”. Iar El le-a zis: „Sunt de-ajuns!”
39. Şi a ieşit şi S’a dus ca de obicei la Muntele Măslinilor; şi după El s’au dus şi ucenicii Săi.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Este interesant să meditez la cele două versete din Psalmi de mai sus, unul lângă celălalt. Primul dintre ele Îi cere lui Dumnezeu să păzească gura mea, în timp ce al doilea Îi cere să o deschidă. Bineînțeles, când au fost compuși psalmii, cu mai bine de trei mii de ani în urmă, cuvântul vorbit era singurul folosit de majoritatea oamenilor. Atunci oamenii nu aveau resurse să folosească cuvântul scris, nici, evident, nu aveau tastatura sau telefonul pe care să-și scrie părerile și gândurile, așa cum facem noi astăzi.

Deci astăzi, când recit aceste versete din Psalmi, Îi cer lui Dumnezeu să mă călăuzească atunci când folosesc cuvintele, nu doar atunci când le rostesc cu voce tare, ci și atunci când le scriu la tastatură sau pe telefonul meu. Fiindcă astăzi, în mod paradoxal, tastez mai multe cuvinte decât spun cu voce tare. Versetele din Psalmi îmi aduc aminte că am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu ca să pot discerne când trebuie să le împărtășesc celorlalți cuvintele mele și când nu trebuie; când trebuie să apăs butonul Trimite și când trebuie să mă abțin. Astăzi vreau să-mi amintesc să cer înțelepciunea pentru a sesiza această diferență.