Cântarea de laudă a Mariei (Luca 1:46-53)
Măreşte, suflete al meu, pe Domnul, şi să se bucure duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că El a căutat spre smerenia roabei Sale; că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile; că mi-a făcut mie mărire Cel-Puternic – şi sfânt e numele Lui – şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de El. Făcut-a faptă tare cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor; coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi i-a înălţat pe cei smeriţi, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Timotei a Sfântului apostol Pavel (1:8-14)

8. Noi însă ştim că legea-i bună dac’o foloseşti legal;
9. ştiind aceasta, că legea nu-i pentru cel drept, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei necredincioşi şi păcătoşi, pentru necuvioşi şi spurcaţi, pentru ucigaşii de tată şi ucigaşii de mamă, pentru asasini,
10. pentru cei desfrânaţi, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru tot ceea ce se împotriveşte învăţăturii sănătoase
11. după Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredinţată mie.
12. Mulţumesc Celui ce m’a întărit, lui Hristos Iisus, Domnul nostru, că m’a socotit credincios prin aceea că m’a pus să-I slujesc,
13. pe mine, cel ce mai’nainte eram blasfemiator şi prigonitor şi batjocoritor. Dar am fost miluit, fiindcă’ntru necredinţă am făcut-o din neştiinţă;
14. şi harul Domnului nostru cu’mbelşugare a prisosit împreună cu credinţa şi cu iubirea cea întru Hristos Iisus.

Din Evanghelia după Luca (14:15-35)

15. Şi auzind acestea, unul dintre cei ce şedeau cu El la masă I-a zis: „Fericit este cel ce se va ospăta întru împărăţia lui Dumnezeu!”
16. Iar El i-a zis: „Un om oarecare a făcut cină mare şi i-a chemat pe mulţi.
17. Şi la ceasul cinei şi-a trimis slujitorul să le spună celor chemaţi: Veniţi, că iată acum toate sunt gata.
18. Şi toţi, parcă înţeleşi, au început să-şi ceară iertare. Cel dintâi a zis: Ţarină am cumpărat şi trebuie să ies ca s’o văd; te rog, iartă-mă!…
19. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă!…
20. Şi altul a zis: Femeie mi-am luat, şi de aceea nu pot veni…
21. Şi întorcându-se slujitorul, i-a spus stăpânului său acestea. Atunci mâniindu-se stăpânul casei, a zis: Ieşi îndată în pieţele şi’n uliţele cetăţii şi adu aici săracii şi neputincioşii şi orbii şi şchiopii…
22. Şi i-a zis slujitorul: Doamne, ce-ai poruncit s’a făcut, şi încă mai este loc.
23. Şi a zis stăpânul către slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i pe toţi să intre, ca să mi se umple casa.
24. Că vă spun Eu vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina Mea”.
25. Şi mergeau cu El mulţimi numeroase; şi, întorcându-Se, le-a zis:
26. „Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său şi pe mamă şi pe femeie şi pe copil şi pe fraţi şi pe surori, până şi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.
27. Şi cel ce nu-şi poartă crucea şi nu-Mi urmează Mie, nu poate fi ucenicul Meu.
28. Cine dintre voi, vrând să-şi zidească un turn, nu stă mai întâi şi-şi face socoteala cheltuielii, dacă are cu ce să-l termine?,
29. ca nu cumva, punându-i temelia şi neputând să-l isprăvească, toţi cei care vor vedea să înceapă a-l lua în râs,
30. zicând: Acest om a început să zidească şi n’a putut isprăvi!…
31. Sau care împărat, plecând să se bată’n război cu alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă e’n stare să-l întâmpine cu zece mii pe cel care vine împotrivă-i cu douăzeci de mii?
32. Iar de nu, fiind acela încă departe, îi trimite solie şi se roagă de pace.
33. Aşadar, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenic al Meu.
34. Bună este sarea; dar dacă şi sarea îşi va pierde gustul, cu ce va fi dreasă?
35. Nu mai e bună de nimic, nici în pământ, nici în gunoi, ci se aruncă afară. Cel ce are urechi de auzit, să audă!”

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Şi I-a zis Ioan: „Învăţătorule, am văzut pe cineva, care nu merge cu noi, scoţând demoni în numele Tău; şi l-am oprit, pentru că el nu merge cu noi”. Iar Iisus a zis: „Nu-l opriţi, că nu e nimeni care să facă o minune în numele Meu şi după aceea să poată degrab să Mă vorbească de rău. Fiindcă cel ce nu-i împotriva noastră e pentru noi. Că oricine vă va da să beţi un pahar de apă în numele Meu, fiindcă sunteţi ai lui Hristos, adevăr vă spun că nu-şi va pierde răsplata. (Marcu 9:38-41)

Astăzi Hristos îmi cere să stau liniștit în privința celor din afara Bisericii care fac fapte bune în numele Lui. Este nevoie să nu neg și nici să nu fiu preocupat de  minunile făcute în numele Lui, săvârșite prin și în mijlocul celor care nu merg după noi. Dumnezeu este singurul în măsură să judece și să răsplătească binele făcut în această lume, nu eu. Și El se pare că este dispus să răsplătească chiar și orice mic pahar cu apă dat în numele Lui.

Chiar acum se întâmplă în jurul meu tot felul de evenimente, celebrări, acte de caritate, expoziții, concerte etc., făcute în numele „Crăciunului”; adică în numele lui Hristos. Este cazul să nu mă grăbesc să discreditez sau să judec cum sau prin cine se fac aceste lucruri. Doar Dumnezeu este în măsură să judece și să răsplătească, așa cum crede El de cuviință.

Continuându-mi călătoria spre Betleem, este cazul să accept faptul că alții fac această călătorie în diferite moduri, în moduri care pentru mine sunt străine. Dumnezeu i-a condus pe magi, cei care slujeau stelelor – după cum cântăm în troparul Nașterii Domnului -, ca să vină la El în modul lor neortodox, printr-o stea. Deci astăzi Îl las pe El să mă conducă, ca și pe ceilalți, la Betleem, așa cum crede El de cuviință. Doamne, slavă Ție!