Efeseni 4, 14-15
Să nu mai fim copii, clătinaţi de valuri şi purtaţi de orice vânt de’nvăţătură încoace şi’ncolo prin viclenia oamenilor, prin meşteşugul lor de a atrage’n rătăcire; ci’n iubire trăind după adevăr, în toate să creştem întru El Care este Capul, Hristos.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Efeseni a Sfântului apostol Pavel (5, 20-27)

20. întotdeauna pentru toate mulţumind lui Dumnezeu şi Tatăl în numele Domnului nostru Iisus Hristos,
21. supunându-vă unul altuia întru frica lui Hristos.
22. Femeile să li se supună bărbaţilor lor precum Domnului;
23. pentru că bărbatul îi este cap femeii, aşa cum şi Hristos îi este cap Bisericii, El, Mântuitorul trupului.
24. Dar aşa cum Biserica I se supune lui Hristos, tot astfel şi femeile să le fie’ntru toate bărbaţilor lor.
25. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre aşa cum şi Hristos a iubit Biserica şi pe Sine S’a dat pentru ea
26. ca s’o sfinţească, curăţind-o prin baie de apă întru cuvânt,
27. ca s’o înfăţişeze Sieşi Biserică slăvită, fără să aibă pată sau creţuri sau altceva de acest fel, ci să fie sfântă şi fără prihană.

Din Evanghelia după Luca (3, 23-38; 4, 1)

23. Şi Însuşi Iisus era ca de treizeci de ani când a început, El fiind, după cum se presupunea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli,
24. fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,
25. fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,
26. fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Iosif, fiul lui Iuda,
27. fiul lui Ioanan, fiul lui Risa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,
28. fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmodam, fiul lui Er,
29. fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,
30. fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionan, fiul lui Eliachim,
31. fiul lui Melea, fiul lui Menna, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,
32. fiul lui Iesei, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,
33. fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,
34. fiul lui Iacob, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,
35. fiul lui Seruh, fiul lui Ragab, fiul lui Falec, fiul lui Ever, fiul lui Sala,
36. fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,
37. fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleil, fiul lui Cainam,
38. fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.
1. Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S’a întors de la Iordan; şi a fost dus de duhul în pustie.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Apostolul Pavel folosește cuvântul prunci, adesea întrebuințat în Noul Testament într-un sens negativ, semnificând imaturitate și vină ușor de influențat și de manipulat. Nu este același cuvânt folosit de Domnul când ne spune să fim precum copiii.

Sfatul lui Pavel este deosebit de important astăzi, în era internetului. Ne confruntăm cu diferite opinii și mesaje, fie ele sub formă de publicitate, știri sau comentarii cu privire la mediile de socializare, care, în cea mai mare parte ne lovesc într-o manieră haotică. Aproape imperceptibil ne lăsăm ne lăsăm purtați încoace și încolo de orice, dând click pe un conținut care ar putea fi inutil, împovărător sau chiar dăunător pentru sănătatea noastră spirituală. O absorbție fără discernământ a tuturor acestor informații poate afecta negativ capacitatea mea de a ține adevărul, în iubire.

Astăzi îmi încep ziua ațintindu-mi ferm atenția asupra lui Hristos, în rugăciune și în contemplarea tăcută a Cuvântului Său. Astăzi mă străduiesc să cresc întru toate pentru El, care este capul și-L las pe El să fie ancora gândurilor, cuvintelor și clickurilor mele.