Luca 11, 4
Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de Cel-Rău”. (Luca 11:4)

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Romani a Sfântului apostol Pavel (7, 1-13)

1. Oare nu ştiţi voi, fraţilor, – fiindcă le vorbesc acelora care cunosc legea – că legea are putere asupra omului atâta timp cât el trăieşte?
2. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei atâta timp cât el trăieşte; dar dacă i-a murit bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului.
3. Prin urmare, ea se va numi adulteră dacă va fi cu alt bărbat în timp ce bărbatul ei trăieşte; dar dacă i-a murit bărbatul, este liberă faţă de lege, aşa încât ea să nu fie adulteră dacă ia un alt bărbat.
4. Tot aşa, fraţii mei, şi voi prin trupul lui Hristos i-aţi murit legii spre a fi ai Altuia, ai Celui ce a înviat din morţi, ca să-I aducem roade lui Dumnezeu.
5. Când eram în trup, patimile – cele prin lege păcătoase – lucrau în mădularele noastre, ca să-i aducem roade morţii;
6. dar acum ne-am desprins de lege, murindu-i aceleia care ne ţinea robi, ca să slujim întru înnoirea duhului, iar nu întru vechimea literei.
7. Ce adică vom zice?: că legea este păcat? Ferească Dumnezeu! Păcatul însă nu l-am cunoscut decât prin lege. Că pofta n’aş fi ştiut-o dacă legea n’ar fi zis: Să nu pofteşti!
8. Dar păcatul, aflându-şi prilej prin poruncă, a lucrat în mine tot felul de pofte. Căci în lipsa legii păcatul era mort.
9. Odinioară eu trăiam în lipsa legii; dar când a venit porunca, păcatul a prins viaţă,
10. iar eu am murit. Şi porunca dată spre viaţă mi s’a aflat a fi spre moarte!
11. Pentru că păcatul, aflându-şi prilej prin poruncă, prin ea m’a înşelat şi m’a ucis.
12. Aşadar, sfântă este legea şi sfântă este porunca şi dreaptă şi bună.
13. Atunci, ceea ce este bun mi s’a făcut mie moarte? Ferească Dumnezeu! Ci păcatul, tocmai ca să se arate păcat, prin ceea ce este bun mi-a adus moartea, pentru ca prin poruncă să devină păcatul peste măsură de păcătos.

Din Evanghelia după Matei (9, 36-38; 10, 1-8)

36. Şi văzând El mulţimile, I S’a făcut milă de ele, că erau necăjite şi rătăcite ca nişte oi care n’au păstor.
37. Atunci le-a zis ucenicilor Săi: „Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini.
38. Rugaţi-L deci pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său”.
1. Şi chemându-i pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor puter asupra duhurilor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască toată boala şi toată neputinţa.
2. Iar numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, apoi Andrei, fratele lui; Iacob al lui Zevedeu şi Ioan, fratele lui;
3. Filip şi Bartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacob al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu;
4. Simon Canaaneanul şi Iuda Iscarioteanul, cel ce L-a şi vândut.
5. Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le acestea: „În calea păgânilor să nu mergeţi şi’n cetate de Samarineni să nu intraţi;
6. ci mai degrabă mergeţi la oile cele pierdute ale casei lui Israel.
7. Şi mergând, propovăduiţi grăindu-le: S’a apropiat împărăţia cerurilor!
8. Pe cei bolnavi tămăduiţi-i; pe cei morţi înviaţi-i; pe cei leproşi curăţiţi-i; pe demoni scoateţi-i afară; în dar aţi primit, în dar să daţi.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Unele părți din rugăciunea Domnului [Tatăl nostru]  nasc întrebări. Astăzi aș vrea să mă gândesc la răspuns. Rugăciunea mă îndreaptă către răspunsul final, soluția finală la provocările ispitei: puterea lui Dumnezeu. DOmnul îmi spune în rugăciunea Lui ceva ce am învățat din experiență: că propria mea putere, fie a voinței, a cunoașterii de sine, a analizei științifice sau psihologice sau orice altceva, nu este răspunsul final la provocările ispitei sau ale celui rău. Deși am descoperit că pot să mă descurc, uneori chiar la modul științific, să dezasamblez funcționarea voinței și a minții, nu sunt totuși capabil să le pun înapoi împreună. Puterea de a restabili deplinătatea firii mele omenești în gândirea, dorința și făptuirea acesteia aparține lui Dumnezeu. Adică mântuirea este o slujbă pe care doar El o poate realiza, în noi și cu noi.

Astăzi mă concentrez asupra Soluției, deoarece problema îmi este bine cunoscută. Astăzi cer puterea lui Dumnezeu în toată rutina mea zilnică, în comuniune cu El. Pentru că mi-am încercat prorpia mea putere și am eșuat. Îl las pe Dumnezeu să fie Dumnezeul vieții mele, lăsând să se facă voia Lui: Că a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin.