Condac la Praznicul Cincizecimii
Când Cel Preaînalt, coborându-Se, a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile; iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci i-a chemat pe toți la o unire; și cu toții, ca într-un glas, slăvim pe Duhul cel Preasfânt.

aşa grăieşte Domnul:

Din Faptele Sfinților Apostoli (18, 22-28)

22. şi dându-se jos la Cezareea, s’a suit şi a salutat Biserica; şi s’a coborât la Antiohia.
23. Şi după ce a stat acolo câtva timp, a plecat şi a străbătut pe rând ţinutul Galatiei şi Frigia, întărind pe toţi ucenicii.
24. A sosit însă la Efes un iudeu cu numele Apollo, alexandrin de neam, bărbat iscusit la cuvânt, şi puternic în Scripturi.
25. El era şcolit în Calea Domnului; şi fierbând cu duhul, grăia şi drept învăţa cele despre Iisus, deşi cunoştea numai botezul lui Ioan.
26. Şi el a început să vorbească cu’ndrăznire în sinagogă. Dar Priscila şi Acvila, auzindu-l, l-au luat cu ei şi i-au arătat mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu.
27. Şi vrând el să treacă în Ahaia, fraţii l-au încurajat şi le-au scris ucenicilor să-l primească. Şi dacă a sosit, de mare ajutor le-a fost celor ce crezuseră prin har.
28. Căci cu tărie şi’n faţa tuturor îi înfrunta pe Iudei, dovedind din Scripturi că Iisus este Hristos.

Din Evanghelia după Ioan (12, 36-47)

36. Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să fiţi fii ai Luminii”. Acestea le-a vorbit Iisus; şi, plecând, S’a ascuns de ei.
37. Şi cu toate că atâtea minuni a făcut El în faţa lor, ei tot nu credeau într’Însul.
38. Ca să se plinească cuvântul profetului Isaia, pe care l-a zis: Doamne, cine i-a dat crezare auzului nostru? Şi cui i s’a descoperit braţul Domnului?
39. De aceea nu puteau să creadă, că a mai zis Isaia:
40. El ochii lor i-a orbit şi inima lor a împietrit-o, pentru ca ei cu ochii să nu vadă şi cu inima să nu’nţeleagă, ca nu cumva ei să-şi revină şi Eu să-i vindec.
41. Pe acestea le-a zis Isaia când I-a văzut slava şi a grăit despre El.
42. Totuşi, şi dintre căpetenii mulţi au crezut într’Însul, dar n’o mărturiseau din pricina fariseilor, ca să nu fie izgoniţi din sinagogă;
43. căci ei au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu.
44. Iar Iisus a strigat şi a zis: „Cel ce crede în Mine, nu în Mine crede, ci în Cel ce M’a trimis pe Mine.
45. Şi cel ce Mă vede pe Mine Îl vede pe Cel ce M’a trimis pe Mine.
46. Eu, Lumină am venit în lume, pentru ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric.
47. Şi dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, Eu nu-l judec; că n’am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Dar cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care şed în pieţe şi strigă unii către alţii, zicând: Din fluier v’am cântat şi n’aţi jucat; de jale v’am cântat şi nu v’aţi jelit. Că a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi spun: are demon… A venit Fiul Omului, mâncând şi bând, şi spun: Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!… Dar înţelepciunea s’a dovedit dreaptă din faptele ei”. Atunci a început Iisus să mustre oraşele în care se făcuseră cele mai multe din minunile Sale, că nu s’au pocăit. (Matei 11:16-20)

Acest pasaj îmi spune că există diferite forme și stiluri de viață și slujire creștină. Iisus a trăit și a mers printre oameni mâncând și bând, așa cum se spune aici, fiind prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Sfântul Ioan Botezătorul, pe de altă parte, era un locuitor al deșertului, practicând un ascetism sever. Și totuși, amândoi aveau aceeași înțelepciune sau mesaj, așa cum arată Domnul aici când folosește pronumele noi ([Noi] v-am cântat din fluier…). Și ambii au fost judecați aspru, în special pentru stilul lor de viață, și nu pentru mesajul lor, de către neamul despre care vorbește Hristos aici.

Prin urmare, mulți oameni pot duce o viață de credință în moduri diferite, în funcție de caracterul și darurile lor. Nu ar trebui să mă grăbesc să judec caracterul sau felul cuiva de a fi, doar pentru că nu este de acord cu ideea mea preconcepută despre cum ar trebui să fie o viață de credință. Vocea lui Dumnezeu și înțelepciunea Lui pot fi rostite către noi prin diferite persoane, precum și prin diverse forme de artă, cum ar fi muzica, în diferitele sale stiluri, umorul, operele dramatice sau orice altceva. Astăzi vreau ca mai degrabă să ascult mesajul Său, în loc să-i judec pe mesageri.