Începutul Ecteniei mari la Sf. Liturghie
Cu pace Domnului să ne rugăm!

aşa grăieşte Domnul:

Din Faptele Sfinților Apostoli (7, 1-18; 8, 5-17)

1. Şi a zis arhiereul: „Adevărate sunt acestea?”
2. Iar el a zis: „Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei i S’a arătat părintelui nostru Avraam pe când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran,
3. şi i-a zis: Ieşi din ţinutul tău şi din rudenia ta şi vino în ţinutul pe care ţi-l voi arăta Eu.
4. Atunci, ieşind din ţinutul Haldeilor, a locuit în Haran. Iar după moartea tatălui său l-a strămutat de acolo în ţinutul acesta pe care-l locuiţi voi acum.
5. Şi nu i-a dat în el moştenire nici un pas de pământ, dar i-a făgăduit că i-l va da spre stăpânire lui şi seminţiei lui de după el, cu toate că n’avea copil.
6. Şi Dumnezeu a vorbit aşa: Urmaşii lui vor fi străini pe pământ străin şi acolo îi vor robi şi-i vor asupri patru sute de ani;
7. dar pe neamul la care vor robi, Eu îl voi judeca – a zis Dumnezeu –, iar după aceea vor ieşi şi-Mi vor sluji Mie în locul acesta.
8. Şi i-a dat legământul tăierii’mprejur; şi aşa i-a dat naştere lui Isaac şi l-a tăiat împrejur a opta zi; şi Isaac i-a dat naştere lui Iacob; şi Iacob, celor doisprezece patriarhi.
9. Şi patriarhii, învinuindu-l pe Iosif, l-au vândut în Egipt; şi Dumnezeu era cu el
10. şi l-a scos din toate necazurile lui şi i-a dat har şi înţelepciune înaintea lui Faraon, regele Egiptului, iar acesta l-a pus cârmuitor peste Egipt şi peste toată casa lui.
11. Şi a venit foamete peste tot Egiptul şi peste Canaan, şi necaz mare, şi părinţii noştri nu mai găseau hrană.
12. Şi Iacob, auzind că este grâu în Egipt, i-a trimis pe părinţii noştri întâia oară.
13. Iar a doua oară Iosif li s’a făcut cunoscut fraţilor săi, şi neamul lui Iosif i-a devenit cunoscut lui Faraon.
14. Şi trimiţând Iosif, l-a chemat pe Iacob, tatăl său, şi toată rudenia sa, cu şaptezeci şi cinci de suflete.
15. Şi Iacob s’a coborât în Egipt; şi au murit, el şi părinţii noştri;
16. şi au fost strămutaţi la Sichem şi au fost puşi în peştera pe care Avraam o cumpărase cu preţ de argint de la fiul lui Emor, în Sichem.
17. Dar, cum se apropia vremea făgăduinţei pentru care Dumnezeu i S’a jurat lui Avraam, poporul a crescut în Egipt şi s’a înmulţit,
18. până când s’a ridicat peste Egipt un alt rege, care nu ştia de Iosif.
5. Iar Filip, coborându-se într’o cetate a Samariei, le propovăduia pe Hristos.
6. Şi mulţimile într’un cuget luau aminte la cele spuse de Filip, ascultându-l şi văzând semnele pe care le făcea.
7. Că din mulţi care aveau duhuri necurate, ele ieşeau strigând cu glas mare, şi mulţi slăbănogi şi şchiopi s’au vindecat.
8. Şi bucurie mare s’a făcut în cetatea aceea.
9. Dar în cetate era mai dinainte un bărbat cu numele Simon, care vrăjea şi uimea neamul Samariei, zicând că el ar fi cineva mare.
10. La acesta luau aminte toţi, de la mic şi pân’la mare, zicând: „El este acea putere a lui Dumnezeu numită Cea-Mare”.
11. Şi luau aminte la el, fiindcă de multă vreme îi uimise cu vrăjile lui.
12. Dar când ei i-au crezut lui Filip, care le propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre numele lui Iisus Hristos, bărbaţi şi femei se botezau.
13. Iar Simon a crezut şi el şi, botezându-se, era mereu cu Filip. Şi văzând semnele şi minunile mari ce se făceau, era uimit.
14. Iar apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan,
15. care, coborând, s’au rugat pentru ei ca să primească Duh Sfânt;
16. că nu se pogorâse încă peste nici unul dintre ei, ci erau numai botezaţi în numele Domnului Iisus.
17. Atunci îşi puneau mâinile peste ei, şi ei luau Duh Sfânt.

Din Evanghelia după Ioan (6, 27-33)

27. Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne întru viaţa veşnică pe care v’o va da Fiul Omului, căci pe El Şi-a pus pecetea Dumnezeu-Tatăl”.
28. Deci au zis către El: „Ce să facem, ca să săvârşim lucrurile lui Dumnezeu?”
29. Iisus le-a răspuns, zicând: „Lucrul lui Dumnezeu acesta este, să credeţi în Cel pe Care El L-a trimis”.
30. Deci I-au zis: „Dar ce minune faci tu, ca să vedem şi să credem în tine? Ce lucrezi?
31. Părinţii noştri au mâncat mană în pustie, după cum este scris: Pâine din cer le-a dat lor să mănânce”.
32. Deci Iisus le-a zis: „Adevăr, adevăr vă spun: Nu Moise v’a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă din cer pâinea cea adevărată.
33. Că pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer şi dă viaţă lumii”.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Prima cerere din Sfânta Liturghie ne cheamă să ne rugăm în pace. Cum pot să mă rog în pace? Predând totul lui Dumnezeu și nu îngrijorându-mă, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel destul de răspicat: De nimic nu vă’ngrijoraţi, ci’ntru totul faceţi-I cunoscute lui Dumnezeu cererile voastre prin rugăciune şi rugă cu mulţumire. Şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte toată mintea, să vă păzească inimile şi cugetele întru Hristos Iisus. (Filipeni 4:6-7)

Așadar, nu trebuie să-mi limitez propria pace, ci mai degrabă să mă deschid păcii lui Dumnezeu, care covârșește toată mintea, inclusiv mintea mea, și să-i dau, cu recunoștință, toate cererile și îngrijorările mele. Pacea este un dar care vine din afara mea, de la Dumnezeul păcii, când mă dăruiesc comuniunii cu El. Pacea Lui mă ajută, în primul rând, să fac pace cu mine însumi și apoi să o duc dincolo de mine, în iertarea și acceptarea altora.

Astăzi mă deschid păcii lui Dumnezeu, predându-mi cererile și grijile mele în mâinile Sale. Darul Lui, pacea Lui, mă face asemenea cu El, ca un copil al lui Dumnezeu și-mi dăruiește fericire, binecuvântare, mie și celor din jurul meu: Fericiţi făcătorii de pace, spune Domnul, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. (Matei 5:9)