Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel (11, 2-12)

2. Nu a lepădat Dumnezeu pe poporul Său, pe care mai înainte l-a cunoscut. Nu ştiţi, oare, ce zice Scriptura despre Ilie? Cum se roagă el împotriva lui Israel, zicând:
3. «Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat şi eu am rămas singur şi ei caută să-mi ia sufletul!».
4. Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns? «Mi-am pus deoparte şapte mii de bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal».
5. Deci tot aşa şi în vremea de acum este o rămăşiţă aleasă prin har.
6. Iar dacă este prin har, nu mai este din fapte; altfel harul nu mai este har. Iar dacă este din fapte, nu mai este har, altfel fapta nu mai este faptă.
7. Ce este deci? Nu tot Israelul a dobândit ceea ce căuta; ci cei aleşi au dobândit, iar ceilalţi s-au împietrit,
8. Precum este scris: «Dumnezeu le-a dat duh de amorţire, ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu audă până în ziua de azi».
9. Iar David zice: «Facă-se masa lor cursă şi laţ şi sminteală şi răsplătire lor!
10. Întunece-se ochii lor ca să nu vadă şi spinarea lor încovoaie-o pentru totdeauna!»
11. Deci, întreb: S-a poticnit, oare, ca să cadă? Nicidecum! Şi prin căderea lor, neamurilor le-a venit mântuirea, ca Israel să-şi întărâte râvna faţă de ele.
12. Dar dacă greşeala lor a fost bogăţie lumii şi micşorarea lor bogăţie neamurilor, cu cât mai mult întreg numărul lor!

Din Evanghelia după Matei (11, 20-26)

20. Atunci a început Iisus să mustre cetăţile în care se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, căci nu s-au pocăit.
21. Vai ţie, Horazine, vai ţie, Betsaida, că dacă în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au făcut în voi, de mult, în sac şi în cenuşă, s-ar fi pocăit.
22. Dar zic vouă: Tirului şi Sidonului le va fi mai uşor în ziua judecăţii, decât vouă.
23. Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi.
24. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai uşor în ziua judecăţii decât ţie.
25. În vremea aceea, răspunzând, Iisus a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.
26. Da, Părinte, căci aşa a fost bunăvoirea înaintea Ta.

Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an,

Sfântul Teofan Zăvoratul

Domnul a arătat multe minuni în Capernaum, în Betsaida şi în Horazin; cu toate acestea numărul celor ce au crezut n-a fost pe potriva puterii acestor minuni. Drept aceea, El a osândit cu asprime aceste cetăţi, hotărând că în Ziua Judecăţii va fi mai uşor Tirului şi Sidonului, Sodomei şi Gomorei, decât acelor cetăţi. Acelaşi lucru putem să-l cugetăm cu privire la noi înşine. Câte minuni nu a săvârşit Domnul asupra Rusiei, izbăvind-o de vrăjmaşi nespus de puternici şi supunându-i noroadele! Câte comori nu i-a dăruit, care izvorăsc necontenit minuni – sfinte moaşte şi icoane făcătoare de minuni, răspândite prin întreaga Rusie! Şi totuşi, în zilele noastre ruşii încep să se abată de la credinţă: o parte din ei cade cu totul în necredinţă, o alta cade în protestantism, o a treia îşi urzeşte pe ascuns crezul, în care crede că poate împreuna spiritismul şi aiurările cu descoperirea dumnezeiască. Răul creşte; reaua credinţă şi necredinţa înalţă capul; credinţa şi Ortodoxia slăbesc. Oare nu o să ne băgăm minţile în cap?… Şi va fi, în cele din urmă, şi la noi ceea ce este la francezi, de pildă, şi la alţii?… Iar dacă se va întâmpla aşa, ce credeţi că va fi cu noi în Ziua Judecăţii, după ce am primit atâta milă de la Dumnezeu? Doamne, miluieşte şi mântuieşte Rusia de dreapta Ta pedeapsă, ce stă să cadă asupra noastră!