2010.decembrie.Pelerinaj la Sanremo

…unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor. Matei 18, 20

În mijlocul unora dintre cele mai luminoase învățături ale Sale, Domnul Iisus Hristos a făcut preaiubiților Săi ucenici dulcea și scumpa făgăduință că oriunde sunt doi sau trei adunați în numele Lui sau pentru numele Lui, va fi și El în mijlocul lor. Iar în clipa despărțirii de ei de pe pământ, la Înălțarea Lui la cer, Mântuitorul Preaiubit le-a mai repetat, încă o dată, această preadulce făgăduință pe care le-o mai amintise de multe ori, spre a nu o mai uita niciodată:
iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului.

Din timpurile străvechi, de când Domnul Dumnezeu îngăduise să I se zidească un Sfânt Lăcaș în care să fie chemat numai Numele Său și în care să se poată înfățișa înaintea Sa toți închinătorii Săi, Dumnezeu a dorit mereu să petreacă în mijlocul oamenilor, ca să le asculte rugăciunile și să-i binecuvânteze.

Acum ochii Mei vor fi deschişi şi urechile Mele vor fi cu luare-aminte la rugăciunea ce se va face în locul acesta. Căci am ales acum şi am sfinţit templul acesta, pentru ca să fie numele Meu acolo în veci; şi ochii Mei şi inima Mea să fie acolo în toate zilele. Dacă tu vei umbla înaintea fetei Mele, cum a umblat David, tatăl tău, şi vei face toate câte ţi-am poruncit, şi vei păzi rânduielile şi legile Mele, Atunci îţi voi întări tronul regatului tău, după cum am făgăduit lui David, tatăl tău, când am zis: Nu va lipsi din tine bărbat care să domnească peste Israel. Iar dacă vă veţi abate şi veţi părăsi rânduielile Mele şi poruncile Mele, care vi le-am dat, şi vă veţi duce şi veţi începe a sluji la alţi dumnezei şi vă veţi închina lor, Atunci voi stârpi pe Israel de pe faţa pământului Meu pe care l-am dat lor, şi templul acesta pe care l-am sfinţit numelui Meu, îl voi lepăda de la faţa Mea, iar pe Israel îl voi da de pildă şi de ocară la toate popoarele; Iar de templul acesta înalt va rămâne uimit tot cel ce va trece pe lângă el, şi va zice: Pentru ce a făcut aşa Domnul cu pământul acesta şi cu templul acesta? Şi vor zice: Pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, Care i-a scos din pământul Egiptului, şi pentru că s-au lipit de alţi dumnezei şi s-au închinat şi au slujit lor, pentru aceea a adus El asupra lor toate relele acestea.

Hram, 2014

Dar i-a înștiințat cu tărie că va fi acolo, că îi va asculta și îi va binecuvânta numai atâta vreme cât ei vor trăi în curăție și în ascultare de voia Sa… Iar când nu vor mai avea inimile îndreptate spre ascultare, pedeapsa Lui nu va întârzia să vină asupra lor și nu numai asupra lor, dar și asupra locului aceluia. Din felul cutremurător în care toate înștiințările Domnului s-au împlinit întocmai, așa cum fuseseră spuse față de cei din vechime, se poate vedea cât de adevărate sunt cuvintele lui Dumnezeu și cât de întocmai așa se împlinesc toate făgăduințele Lui față de oameni în orice vreme. Iată cât de atent urmăresc ochii Domnului tot ce se petrece înaintea Feței Sale și astăzi, pretutindeni, și tot ce se face în numele Său! Cât de mult ține El la sfințenia Casei Sale și cum răsplătește El fiecăruia din cei ce merg în adunarea Lui, după cum merită fiecare.

Tu să asculţi din cer, din locul şederii Tale, şi să ierţi; să dai fiecăruia după căile lui, căci Tu cunoşti inima lui şi singur ştii inima fiilor oamenilor…

O, închinători ai Domnului și slujitori ai Lui, voi, toți cei care vă adunați în numele Lui și pentru El, cu ce inimă plină de evlavie și cu ce frică sfântă ar trebui să ne înfățișăm noi toți, totdeauna, înaintea Domnului Dumnezeu în lăcașul Său și în adunarea Sa, unde stă El! Cum ar trebui să vorbim și să tăcem acolo! Cum ar trebui să mergem și să stăm în fața Lui! Cum ar trebui să mărturisim și să ascultăm cuvintele Lui! Cum ar trebui să știm mereu și să nu uităm niciodată că Dumnezeu Însuși stă acolo, binecuvântând și judecând. Ca să ne învrednicim de binecuvântarea Lui și nu de judecata Lui.

Nu în orice adunare este Dumnezeu. Ci numai în adunarea dumnezeiască. Dragă suflete, ia bine seama și te ferește de

2014.aprilie.Înviere

2014.aprilie.Înviere

toată adunarea cea fără Dumnezeu! Ferește-te de adunările păcatului și ale desfrânării, de ale neascultării și ale rătăcirilor, de ale minciunii și ale batjocoririi. Ca nu cumva, pe neașteptate, să vină acolo mânia lui Dumnezeu, în vreun fel, peste ei. Și să te afle și pe tine în mijlocul acelora. Mergi numai în adunarea lui Dumnezeu și ai grijă ca toată vremea cât ești acolo să petreci numai în chip vrednic de Fața lui Dumnezeu, în rugăciuni, în cereri și mulțumiri.

Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.

Nu asculta la cei care vorbesc cu ușurătate vinovată sau în chip batjocoritor despre adunarea Bisericii lui Dumnezeu și despre lăcașul bisericii, unde se fac slujbele Lui. Fiecare din cei care sunt ispitiți să păcătuiască acolo vor fi judecați de Dumnezeu Însuși, deci nu te face tu judecătorul lor! Dar vor fi judecați și aceia care se vor lăsa ispitiți să vorbească în chip batjocoritor despre lăcașul Domnului din pricina celor nevrednici de slujba Lui.

Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea. Unul deosebeşte o zi de alta, iar altul judecă toate zilele la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. Cel ce ţine ziua, o ţine pentru Domnul; şi cel ce nu ţine ziua, nu o ţine pentru Domnul. Şi cel ce mănâncă pentru Domnul mănâncă, căci mulţumeşte lui Dumnezeu; şi cel ce nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă, şi mulţumeşte lui Dumnezeu. Căci nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine. Că dacă trăim, pentru Domnul trăim, şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci şi dacă trăim, şi dacă murim, ai Domnului suntem. Căci pentru aceasta a murit şi a înviat Hristos, ca să stăpânească şi peste morţi şi peste vii. Dar tu, de ce judeci pe fratele tău? Sau şi tu, de ce dispreţuieşti pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea judecăţii lui Dumnezeu. Căci scris este: «Viu sunt Eu! – zice Domnul – Tot genunchiul să Mi se plece şi toată limba să dea slavă lui Dumnezeu». Deci, dar, fiecare din voi va da seama despre sine lui Dumnezeu.

Tu, în Casa Domnului, să nu judeci pe nimeni decât pe tine și păcatele tale! Dar roagă-te și iartă-i pe toți ca să poți fi și tu iertat!

…de veţi ierta oamenilor greşealele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar de nu veţi ierta oamenilor greşealele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşealele voastre.

(din Hristos – comoara psalmilor, de Traian Dorz)