Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Proorocia lui Isaia (66, 10-24)

10. Veseleşte-te, Ierusalime, şi voi, cei ce-l iubiţi, faceţi într’însul serbare obştească; bucuraţi-vă cu bucurie’mpreună cu el, voi, toţi, cei ce plângeţi deasupră-i,
11. ca să fiţi alăptaţi şi să vă săturaţi la pieptul mângâierilor lui, ca să fiţi alăptaţi şi să vă desfătaţi din revărsările slavei lui.
12. Că acestea zice Domnul: – Iată, Eu voi abate pacea spre ei asemeni unui râu şi slava neamurilor ca un şuvoi în revărsare; copiii lor vor fi purtaţi pe umeri şi mângâiaţi cu fruntea pe genunchi.
13. Precum e cineva mângâiat de maica lui, aşa veţi fi voi mângâiaţi de Mine şi în Ierusalim vă veţi mângâia.
14. Şi veţi vedea şi inima voastră se va veseli şi oasele voastre ca iarba vor odrăsli şi mâna Domnului le va fi cunoscută celor ce se tem de El, iar pe cei neascultători îi va ameninţa.
15. Că, iată, Domnul ca focul va veni şi carele lui ca un vifor, să facă plată’ntru mânie şi-a Lui mustrare cu pară de foc.
16. Căci cu focul Domnului fi-va judecat întreg pământul şi cu sabia Lui tot trupul: mulţi vor fi cei răniţi de Domnul.
17. Cei ce se sfinţesc pe ei înşişi şi se curăţesc prin grădini şi mănâncă pe prispe carne de porc şi scârboşenii şi şoareci, aceia laolaltă vor pieri, zice Domnul.
18. Eu le cunosc faptele şi gândul. Iată, aduna-voi toate neamurile şi limbile; iar ele vor veni şi slava Mea o vor vedea.
19. Şi voi lăsa un semn asupra lor, iar pe cei mântuiţi dintre ei îi vor trimite la neamuri, la Tarsis şi la Put şi la Lud şi la Meşec şi la Tubal şi în Elada şi în insulele cele de departe, la cei ce de numele Meu n’au auzit şi slava Mea n’au văzut-o; şi ei vor vesti slava Mea printre neamuri.
20. Şi pe fraţii voştri de prin toate neamurile îi vor aduce prinos Domnului, pe cai şi în căruţe, în lectici purtate de asini cu umbrare, în sfânta cetate a Ierusalimului, zis-a Domnul, ca şi cum fiii lui Israel Mi-ar aduce Mie jertfele lor, cu cântece de psalmi în casa Domnului.
21. Şi voi lua dintre ei preoţi şi leviţi, zice Domnul.
22. Că precum cerul cel nou şi pământul cel nou, pe care Eu le fac, rămân în faţa Mea, zice Domnul, aşa va rămâne seminţia voastră şi numele vostru.
23. Şi va fi că din lună’n lună şi din zi de odihnă în zi de odihnă veni-va tot trupul să Mi se închine în Ierusalim, zice Domnul.
24. Şi când vor ieşi vor vedea stârvurile oamenilor care Mi-au călcat poruncile; că viermele lor nu va muri şi focul lor nu se va stinge: ei pentru lumea’ntreagă privelişte vor fi.

Din Cartea Facerii (46, 1-7)

1. Astfel a pornit Israel la drum, cu tot ce avea. Sosit la Beer-Şeba, a adus jertfă Dumnezeului tatălui său Isaac.
2. Atunci a zis Dumnezeu către Israel noaptea’n vedenie: „Iacobe, Iacobe!” Iar el a răspuns: „Iată-mă!”
3. Şi [Dumnezeu] a zis: „Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi; nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo voi face Eu din tine popor mare.
4. Eu Însumi Mă voi pogorî cu tine în Egipt şi tot Eu te voi înălţa, iar Iosif îşi va pune mâinile pe ochii tăi”.
5. Iacob şi-a ridicat apoi tabăra de la Beer-Şeba, iar fiii lui Israel l-au urcat pe Iacob, tatăl lor, şi pe pruncii şi femeile lor, în căruţele pe care le trimisese Iosif ca să-l aducă.
6. Luându-şi ei averile şi toate vitele pe care le agonisiseră în ţara Canaanului, au venit în Egipt, Iacob şi tot neamul său împreună cu el:
7. feciorii săi cu el, şi fiii feciorilor săi, fiicele lui şi fetele feciorilor săi; pe tot neamul său l-a adus cu sine în Egipt.

Din Proverbele lui Solomon (23, 15-25; 24, 1-5)

15. Fiule, dacă inima ta e înţeleaptă, şi inima mea o vei înveseli
16. şi buzele tale vor sta de vorbă cu buzele mele – dacă vor fi drepte.
17. Inima ta să nu-i pizmuiască pe păcătoşi, ci’n toată vremea fii în frica Domnului.
18. Că dacă vei păzi aceste lucruri, vei avea urmaşi şi nădejdea ta va rămâne statornică.
19. Ascultă, fiule, şi fii înţelept şi cugetele inimii tale le îndreaptă.
20. Nu fi beţiv, nici să te’ntinzi la sfătoşenii şi la cumpărături de cărnuri;
21. că tot beţivul şi destrăbălatul vor sărăci şi tot leneşul va pune pe el haine cârpite şi zdrenţe.
22. Fiule, ascultă-l pe tatăl tău, cel care ţi-a dat naştere, şi nu te sfii de maică-ta pentru aceea că a îmbătrânit.
23. Agoniseşte-ţi adevărul şi nu vinde înţelepciunea, învăţătura şi ştiinţa.
24. Un tată drept împarte hrană bună, iar sufletul său se veseleşte de fiul înţelept.
25. Veselească-se tatăl tău şi mama ta de tine şi să se bucure aceea care te-a născut.
1. Fiule, nu-i invidia pe oamenii răi, nici nu pofti să le fii alături.
2. Că inima lor cugetă minciuni, iar buzele lor grăiesc numai prostii.
3. O casă se zideşte cu înţelepciune şi prin cunoaştere se întăreşte.
4. Prin pricepere se umplu cămările cu toată bogăţia scumpă şi bună.
5. Un om înţelept e mai bun decât unul tare şi unul cu mintea’ntreagă decât o moşie întinsă.

Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an,

Sfântul Teofan Zăvoratul

S-au sfârşit zilele Sfintelor Păresimi! Acum să stea fiecare şi să cugete urmările: ce a fost la început şi ce este acuma? A fost vreme de negoţ: e vreun câştig cât de mic? Am ieşit în stadion: am alergat oare? Şi dacă am alergat, am ajuns, oare, la sosire? A fost declarat război: ne-am înarmat, ne-am luptat? Şi dacă ne-am luptat, am căzut sau am biruit? Postitorii trezvitori şi priveghetori, care s-au ostenit cu inimă înfrântă şi smerită, fireşte, privind înapoi, nu pot să nu se bucure; iar nouă, celor nepăsători şi robiţi trupului, care ne îngrijim numai de desfătări şi dezmierdări, ne rămâne pururea numai ruşinea feţei sau nici măcar atât. Unii sunt bătuţi şi nu-i doare, fiindcă au fruntea de aramă şi grumazul de fier.