Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să primesc simțirea puterii din cuvintele Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Timotei a Sf. Ap. Pavel (1, 8-14)

8. Noi însă ştim că legea-i bună dac’o foloseşti legal;
9. ştiind aceasta, că legea nu-i pentru cel drept, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei necredincioşi şi păcătoşi, pentru necuvioşi şi spurcaţi, pentru ucigaşii de tată şi ucigaşii de mamă, pentru asasini,
10. pentru cei desfrânaţi, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru tot ceea ce se împotriveşte învăţăturii sănătoase
11. după Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredinţată mie.
12. Mulţumesc Celui ce m’a întărit, lui Hristos Iisus, Domnul nostru, că m’a socotit credincios prin aceea că m’a pus să-I slujesc,
13. pe mine, cel ce mai’nainte eram blasfemiator şi prigonitor şi batjocoritor. Dar am fost miluit, fiindcă’ntru necredinţă am făcut-o din neştiinţă;
14. şi harul Domnului nostru cu’mbelşugare a prisosit împreună cu credinţa şi cu iubirea cea întru Hristos Iisus.

Din Sfânta Evanghelie după Luca (14, 15-35)

15. Şi auzind acestea, unul dintre cei ce şedeau cu El la masă I-a zis: „Fericit este cel ce se va ospăta întru împărăţia lui Dumnezeu!”
16. Iar El i-a zis: „Un om oarecare a făcut cină mare şi i-a chemat pe mulţi.
17. Şi la ceasul cinei şi-a trimis slujitorul să le spună celor chemaţi: Veniţi, că iată acum toate sunt gata.
18. Şi toţi, parcă înţeleşi, au început să-şi ceară iertare. Cel dintâi a zis: Ţarină am cumpărat şi trebuie să ies ca s’o văd; te rog, iartă-mă!…
19. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă!…
20. Şi altul a zis: Femeie mi-am luat, şi de aceea nu pot veni…
21. Şi întorcându-se slujitorul, i-a spus stăpânului său acestea. Atunci mâniindu-se stăpânul casei, a zis: Ieşi îndată în pieţele şi’n uliţele cetăţii şi adu aici săracii şi neputincioşii şi orbii şi şchiopii…
22. Şi i-a zis slujitorul: Doamne, ce-ai poruncit s’a făcut, şi încă mai este loc.
23. Şi a zis stăpânul către slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i pe toţi să intre, ca să mi se umple casa.
24. Că vă spun Eu vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina Mea”.
25. Şi mergeau cu El mulţimi numeroase; şi, întorcându-Se, le-a zis:
26. „Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său şi pe mamă şi pe femeie şi pe copil şi pe fraţi şi pe surori, până şi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.
27. Şi cel ce nu-şi poartă crucea şi nu-Mi urmează Mie, nu poate fi ucenicul Meu.
28. Cine dintre voi, vrând să-şi zidească un turn, nu stă mai întâi şi-şi face socoteala cheltuielii, dacă are cu ce să-l termine?,
29. ca nu cumva, punându-i temelia şi neputând să-l isprăvească, toţi cei care vor vedea să înceapă a-l lua în râs,
30. zicând: Acest om a început să zidească şi n’a putut isprăvi!…
31. Sau care împărat, plecând să se bată’n război cu alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă e’n stare să-l întâmpine cu zece mii pe cel care vine împotrivă-i cu douăzeci de mii?
32. Iar de nu, fiind acela încă departe, îi trimite solie şi se roagă de pace.
33. Aşadar, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenic al Meu.
34. Bună este sarea; dar dacă şi sarea îşi va pierde gustul, cu ce va fi dreasă?
35. Nu mai e bună de nimic, nici în pământ, nici în gunoi, ci se aruncă afară. Cel ce are urechi de auzit, să audă!”

Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an,

Sfântul Teofan Zăvoratul

„Bună este sarea, dar dacă şi sarea se va strica, cu ce va fi dreasă?” Sarea sunt ucenicii Domnului care, propovăduind învăţăturile Lui oamenilor, au înlăturat din aceştia stricăciunea sufletească. Dacă vom numi educaţie această propovăduire, înseamnă că putem numi sare şi educaţia. Deci, putem spune cu alte cuvinte: bună e educaţia, dar dacă şi educaţia se va strica, la ce mai este bună? Educaţia lucrează precum sarea atunci când e pătrunsă de principiile şi elementele învăţăturii Domnului, când se afla în ucenicie la Domnul; dar îndată ce se abate de la această cale şi în locul învăţăturii Domnului îşi însuşeşte învăţături străine, se strică şi devine netrebnică, se molipseşte ea însăşi de stricăciune, de rătăcire şi minciună şi începe să lucreze nu spre vindecare, ci spre îmbolnăvire. Istoria a dovedit şi dovedeşte acest lucru cu numeroase pilde. Dar de ce nu ia nimeni aminte la aceste pilde? Vrăjmaşul îi întunecă pe toţi şi lor li se pare că a sta în lumina înseamnă a te ţine cât mai departe de învăţătura Domnului.