Din Vechiul Testament

…o Stea va răsări din Iacob…Numerele 24, 1-19

„Văzând Balaam că plăcut Îi este Domnului să-l binecuvinteze pe Israel, n’a mai alergat, ca’n alte dăţi, după semne prevestitoare, ci s’a întors cu faţa spre pustie. Şi ridicându-şi Balaam ochii, l-a văzut pe Israel aşezat în tabără după seminţiile sale; şi Duhul lui Dumnezeu a fost peste el şi şi-a rostit poemul, zicând: „Aşa zice Balaam, fiul lui Beor, aşa grăieşte bărbatul cel ce vede cu adevărat; aşa glăsuieşte cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cu ochii deschişi a văzut în somn vedenia Celui-Atotputernic: Cât de frumoase sunt sălaşurile tale, Iacobe, şi corturile tale, Israele! Ca nişte văi umbroase, ca nişte grădini lângă râuri, ca nişte corturi sădite de Domnul, ca nişte cedri pe lângă ape! Un Om va odrăsli din seminţia lui şi neamuri multe va stăpâni şi împărăţia lui se va înălţa mai mult decât a lui Gog şi mult va creşte’mpărăţia sa. Dumnezeu l-a scos din Egipt, fi-va slava lui precum a inorogului; mânca-va neamurile ce-i stau împotrivă, oasele lor le va sfărâma şi cu săgeţile sale-i va săgeta pe vrăjmaşi. Culcându-se s’a odihnit ca un leu, ca un pui de leu: cine-l va scula? Binecuvântaţi să fie cei ce te binecuvintează, blestemaţi să fie cei ce te blesteamă!” Atunci s’a mâniat Balac pe Balaam; şi, frângându-şi mâinile, a zis Balac către Balaam: „Eu te-am chemat să-mi blestemi pe vrăjmaşii mei, dar tu, iată, de trei ori i-ai binecuvântat pân’acum. Fugi dar în ţara ta! Am zis că te voi cinsti; dar iată că Domnul te-a lipsit de slavă”. Balaam însă a zis către Balac: „Oare nu le-am spus eu şi solilor tăi pe care i-ai trimis la mine: Chiar de mi-ar da Balac casa sa plină de argint şi de aur, nu voi putea să calc porunca Domnului şi să fac ceva bun sau rău după bunul meu plac; ce-mi va spune mie Domnul, aceea voi grăi!? Şi acum, iată că alerg spre ţara mea, dar vino să-ţi spun ce va face poporul acesta cu poporul tău în vremile ce-au să vină.” Şi şi-a urmat Balaam poemul, zicând: „Aşa grăieşte Balaam, fiul lui Beor, aşa grăieşte bărbatul cel ce vede cu adevărat, cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce ştie ştiinţa Celui-Preaînalt, cel ce cu ochii deschişi a văzut în somn vedenia lui Dumnezeu: I-l voi arăta, dar nu acum; îl fericesc, dar nu mi-i aproape: o Stea va răsări din Iacob, un Om se va ridica din Israel şi va zdrobi căpeteniile Moabului, şi pe toţi fiii lui Set îi va prăda. Lua-va’n stăpânire pe Edom, şi’n stăpânire-l va lua pe Esau, vrăjmaşul său, şi Israel îşi va arăta puterea. Din Iacob se va ridica şi-i va pierde pe cei ce-au scăpat din cetate”.