Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să primesc simțirea puterii din cuvintele Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Efeseni a Sf. Ap. Pavel (5, 20-26)

20. întotdeauna pentru toate mulţumind lui Dumnezeu şi Tatăl în numele Domnului nostru Iisus Hristos,
21. supunându-vă unul altuia întru frica lui Hristos.
22. Femeile să li se supună bărbaţilor lor precum Domnului;
23. pentru că bărbatul îi este cap femeii, aşa cum şi Hristos îi este cap Bisericii, El, Mântuitorul trupului.
24. Dar aşa cum Biserica I se supune lui Hristos, tot astfel şi femeile să le fie’ntru toate bărbaţilor lor.
25. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre aşa cum şi Hristos a iubit Biserica şi pe Sine S’a dat pentru ea
26. ca s’o sfinţească, curăţind-o prin baie de apă întru cuvânt,

Din Sfânta Evanghelie după Luca (3, 23-38; 4, 1)

23. Şi Însuşi Iisus era ca de treizeci de ani când a început, El fiind, după cum se presupunea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli,
24. fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,
25. fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,
26. fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Iosif, fiul lui Iuda,
27. fiul lui Ioanan, fiul lui Risa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,
28. fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmodam, fiul lui Er,
29. fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,
30. fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionan, fiul lui Eliachim,
31. fiul lui Melea, fiul lui Menna, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,
32. fiul lui Iesei, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,
33. fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,
34. fiul lui Iacob, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,
35. fiul lui Seruh, fiul lui Ragab, fiul lui Falec, fiul lui Ever, fiul lui Sala,
36. fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,
37. fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleil, fiul lui Cainam,
38. fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.
1. Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S’a întors de la Iordan; şi a fost dus de duhul în pustie

Tâlcuire a părintelui Constantin Necula,

Dacă cei doi se iubesc, nu au cum sa le fie frică unul de altul. Dar se tem de dragul iubirii celuilalt. Câteva versete puţin mai sus, la acelaşi Sf. Apostol Pavel – noi acolo nu prea accentuăm! – spun de ce şi când trebuie să se teamă de bărbat. Şi anume, când bărbatul face pentru ea ce a făcut Hristos pentru Biserică. Ce a făcut Hristos pentru Biserică? A murit pentru ea! Când bărbatul moare pentru femeia lui, e firesc ca femeia să se teamă. Când se teme femeia de bărbat? Când îl vede împlinind toate cele ale casei ca un Dumnezeu. Eu cred că femeile se tem de bărbaţii lor când, de exemplu, la masa de seară sunt strânşi cei doi-trei-patru copii ai familiei (unul, după regulile de integrare europeană!…), mama e în capătul mesei, iar tatăl frânge pâinea şi o dă copiilor. Acela e un moment de teamă! Atât de mult seamănă soţul meu cu Hristos când e la masă cu copiii şi frânge şi le dă cu atâta bucurie pâinea, că mă tem să nu-l ia Dumnezeu de lângă mine! Mă tem să nu mă lipsească Dumnezeu de darul pe care îl reprezintă.