Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să primesc simțirea puterii din cuvintele Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel (15, 17-29)

17. Aşadar, în Iisus Hristos am lauda în cele ce sunt către Dumnezeu.
18. Căci nu voi îndrăzni să vorbesc ceva din cele ce n’a lucrat Hristos prin mine spre aducerea neamurilor la ascultare, cu vorba şi cu fapta,
19. cu puterea semnelor şi a minunilor, cu puterea Duhului Sfânt, aşa încât de la Ierusalim şi’mprejurimile lui până în Iliria am împlinit propovăduirea Evangheliei lui Hristos,
20. râvnind astfel să binevestesc nu acolo unde Hristos fusese numit, ca să nu zidesc pe temelia altuia,
21. ci după cum e scris: Cei cărora nu le-a fost vestit Îl vor vedea; şi cei ce n’au auzit de El vor înţelege.
22. E pricina pentru care am şi fost de multe ori împiedicat să vin la voi.
23. Dar acum, nemaiavând loc în aceste ţinuturi şi de multe ori având dorinţa să vin la voi
24. când va fi să mă duc în Spania… Căci nădăjduiesc să vă văd în trecere şi să fiu însoţit de voi acolo, de va fi ca mai întâi să mă bucur de voi pentru o vreme.
25. Acum însă mă duc la Ierusalim în slujba sfinţilor.
26. Căci Macedonia şi Ahaia au binevoit să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii din Ierusalim.
27. Au binevoit şi le sunt datori. Că dacă neamurile s’au împărtăşit de cele duhovniceşti ale lor, datoare sunt şi ele să le slujească în cele trupeşti.
28. Aşadar, după ce voi face aceasta şi le voi încredinţa această roadă, voi trece în Spania pe la voi.
29. Şi ştiu că venind la voi, cu deplinătatea binecuvântării lui Hristos voi veni.

Din Sfânta Evanghelie după Matei (12, 46-50; 13, 1-3)

46. În timp ce El încă le vorbea mulţimilor, iată că mama şi fraţii Lui stăteau afară, căutând să vorbească cu El.
47. Cineva I-a zis: „Iată, mama şi fraţii Tăi stau afară, căutând să-Ţi vorbească”.
48. Iar El i-a răspuns celui ce-I vorbea: „Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei?”
49. Şi întinzându-Şi mâna către ucenicii Săi, a zis: Iată-i pe mama Mea şi pe fraţii Mei!
50. Că tot cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela Îmi este frate şi soră şi mamă”.
1. În ziua aceea a ieşit Iisus din casă şi S’a aşezat pe ţărmul mării.
2. Şi s’au adunat la El mulţimi numeroase, aşa încât El a intrat în luntre şi stătea în ea şi toată mulţimea şedea pe ţărm.
3. Şi multe lucruri le-a grăit El în parabole, zicând: „Iată, ieşit-a semănătorul să semene.

Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an,

Sfântul Teofan Zăvoratul

„Că tot cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela Îmi este frate şi soră şi mamă.” Domnul lasă să se înţeleagă prin asta că înrudirea duhovnicească, pe care El a venit să o sădească şi să o sporească pe pământ, nu e totuna cu înrudirea trupească, deşi numele legăturilor de rudenie sunt aceleaşi pentru amândouă. Şi în înrudirea duhovnicească sunt taţi şi mame, cei ce dau naştere prin cuvântul adevărului sau prin binevestire, precum grăieşte Apostolul Pavel. Şi în înrudirea duhovnicească sunt fraţi şi surori – cei născuţi cu aceeaşi naştere duhovnicească şi care cresc în acelaşi duh. Legătura de rudenie e făcută aici prin lucrarea harului; dar aceasta nu e o lucrare din afară, de suprafaţă, ci e la fel de profundă şi de vitală ca şi cea trupească, numai că are loc în alt tărâm – mai înalt şi mai însemnat. Tocmai de aceea are precădere asupra înrudirii trupeşti şi, atunci când nevoia o cere, o aduce pe aceasta jertfă intereselor sale duhovniceşti, fără părere de rău, cu deplina încredinţare că această jertfă este plăcută lui Dumnezeu şi cerută de către El.