Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să primesc simțirea puterii din cuvintele Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel (11, 2-12)

2. Nu Şi-a lepădat Dumnezeu poporul pe care mai dinainte l-a cunoscut. Sau nu ştiţi ce zice Scriptura despre Ilie? cum I se ruga lui Dumnezeu împotriva lui Israel, zicând:
3. Doamne, pe profeţii Tăi i-au omorât, jertfelnicele Tale le-au surpat şi eu am rămas singur şi ei umblă să-mi ia viaţa!
4. Dar ce-i spune dumnezeiescul răspuns?: Mi-am pus deoparte şapte mii de bărbaţi, cei ce nu şi-au plecat genunchiul în faţa lui Baal.
5. Deci, tot astfel, şi’n vremea de acum există o rămăşiţă, aleasă prin har.
6. – Dar dacă este prin har, atunci nu mai e din fapte; altfel, harul n’ar mai fi har. Iar dacă este din fapte, atunci nu mai e har; altfel, fapta n’ar mai fi faptă –.
7. Asta ce’nseamnă? Ceea ce caută Israel, aceea n’a dobândit; au dobândit însă cei aleşi. Cât despre ceilalţi, ei s’au împietrit.
8. Aşa cum este scris: Datu-le-a Dumnezeu duh de amorţire, ochi ca să nu vadă şi urechi ca să nu audă până’n ziua de azi.
9. Şi David zice: Facă-se masa lor cursă şi laţ şi piatră de poticnire şi răsplătire lor!
10. Întunece-se ochii lor ca să nu vadă, iar spinarea lor să le-o’ncovoi fără’ncetare.
11. Aşadar, zic: Nu cumva s’au poticnit ei ca să cadă? Doamne fereşte! Dar prin poticnirea lor le-a venit păgânilor mântuirea, aşa ca lor să le aţâţe gelozia.
12. Dar dacă poticnirea lor îi este lumii bogăţie şi dacă’mpuţinarea lor le e bogăţie păgânilor, cu cât mai mult deplinătatea lor?!

Din Sfânta Evanghelie după Matei (11, 20-26)

20. Atunci a început Iisus să mustre oraşele în care se făcuseră cele mai multe din minunile Sale, că nu s’au pocăit:
21. „Vai ţie, Horazine! Vai ţie, Betsaido! Că dacă în Tir şi în Sidon s’ar fi făcut minunile ce s’au făcut în voi, de mult s’ar fi pocăit în sac şi’n cenuşă.
22. Dar vă spun Eu vouă: Tirului şi Sidonului le va fi în ziua judecăţii mai uşor decât vouă!
23. Şi tu, Capernaume, înălţatu-te-ai oare pân’la cer?: pân’la iad te vei coborî; că dacă s’ar fi făcut în Sodoma minunile ce s’au făcut în tine, până astăzi ar fi rămas.
24. Dar vă spun Eu vouă că pământului Sodomei îi va fi în ziua judecăţii mai uşor decât ţie!”
25. În vremea aceea, luând Iisus cuvântul, a zis: „Mulţumescu-Ţi Ţie, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.
26. Da, Părinte, că aşa ai binevoit Tu.

Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an,

Sfântul Teofan Zăvoratul

Domnul a arătat multe minuni în Capernaum, în Betsaida şi în Horazin; cu toate acestea numărul celor ce au crezut n-a fost pe potriva puterii acestor minuni. Drept aceea, El a osândit cu asprime aceste cetăţi, hotărând că în Ziua Judecăţii va fi mai uşor Tirului şi Sidonului, Sodomei şi Gomorei, decât acelor cetăţi. Acelaşi lucru putem să-l cugetăm cu privire la noi înşine. Câte minuni nu a săvârşit Domnul asupra Rusiei, izbăvind-o de vrăjmaşi nespus de puternici şi supunându-i noroadele! Câte comori nu i-a dăruit, care izvorăsc necontenit minuni – sfinte moaşte şi icoane făcătoare de minuni, răspândite prin întreaga Rusie! Şi totuşi, în zilele noastre ruşii încep să se abată de la credinţă: o parte din ei cade cu totul în necredinţă, o alta cade în protestantism, o a treia îşi urzeşte pe ascuns crezul, în care crede că poate împreuna spiritismul şi aiurările cu descoperirea dumnezeiască. Raul creşte; reaua credinţă şi necredinţa înalţă capul; credinţa şi Ortodoxia slăbesc. Oare nu o să ne băgăm minţile în cap?… Şi va fi, în cele din urmă, şi la noi ceea ce este la francezi, de pildă, şi la alţii?… Iar dacă se va întâmpla aşa, ce credeţi că va fi cu noi în Ziua Judecăţii, după ce am primit atâta milă de la Dumnezeu? Doamne! Miluieşte şi mântuieşte Rusia de dreapta Ta pedeapsă, ce stă să cadă asupra noastră!