Din Sfânta Evanghelie după Matei (9, 36-38; 10, 1-8)

36. Şi văzând El mulţimile, I S’a făcut milă de ele, că erau necăjite şi rătăcite ca nişte oi care n’au păstor.
37. Atunci le-a zis ucenicilor Săi: „Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini.
38. Rugaţi-L deci pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său”.
1. Şi chemându-i pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor puter asupra duhurilor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască toată boala şi toată neputinţa.
2. Iar numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, apoi Andrei, fratele lui; Iacob al lui Zevedeu şi Ioan, fratele lui;
3. Filip şi Bartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacob al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu;
4. Simon Canaaneanul şi Iuda Iscarioteanul, cel ce L-a şi vândut.
5. Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le acestea: „În calea păgânilor să nu mergeţi şi’n cetate de Samarineni să nu intraţi;
6. ci mai degrabă mergeţi la oile cele pierdute ale casei lui Israel.
7. Şi mergând, propovăduiţi grăindu-le: S’a apropiat împărăţia cerurilor!
8. Pe cei bolnavi tămăduiţi-i; pe cei morţi înviaţi-i; pe cei leproşi curăţiţi-i; pe demoni scoateţi-i afară; în dar aţi primit, în dar să daţi.