Din Sfânta Evanghelie după Matei (22, 1-14)

1. Şi răspunzând, Iisus le-a vorbit iarăşi în parabole, zicând:
2. „Asemănatu-s’a împărăţia cerurilor omului împărat care i-a făcut nuntă fiului său.
3. Şi şi-a trimis slujitorii să-i cheme la nuntă pe cei poftiţi, dar ei n’au vrut să vină.
4. Din nou a trimis alţi slujitori, zicând: Spuneţi-le celor chemaţi: Iată, mi-am pregătit ospăţul; juncii mei şi cele îngrăşate s’au înjunghiat şi toate sunt gata. Veniţi la nuntă!
5. Dar ei, fără să ţină seama, s’au dus, unul la ţarina sa, altul la neguţătoria lui;
6. iar ceilalţi, punând mâna pe slujitorii săi, i-au batjocorit şi i-au omorât.
7. Şi auzind împăratul acela, s’a mâniat; şi trimiţându-şi oştile, i-au nimicit pe ucigaşii aceia, şi cetăţii lor i-au pus foc.
8. Atunci a zis către slujitorii săi: Nunta este gata, dar cei poftiţi n’au fost vrednici.
9. Mergeţi dar la răspântiile drumurilor şi pe câţi îi veţi găsi, chemaţi-i la nuntă.
10. Şi ieşind slujitorii aceia la răspântii, i-au chemat pe toţi câţi i-au găsit, şi răi, şi buni, şi s’a umplut casa nunţii cu oaspeţi.
11. Iar împăratul, intrând să-şi vadă oaspeţii, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă
12. şi i-a zis: Prietene, cum de ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? El însă a tăcut.
13. Atunci împăratul a zis către slujitori: Legaţi-l de picioare şi de mâini, luaţi-l de aici şi aruncaţi-l în întunericul cel mai din afară! Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.
14. Că mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi”.

Din Sfânta Evanghelie după Ioan (3, 13-17)

13. Nimeni nu s’a suit la cer, decât Cel Care S’a pogorât din cer, Fiul Omului, Cel ce este în cer.
14. Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, tot aşa trebuie să Se înalţe Fiul Omului,
15. pentru ca tot cel ce crede într’Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.
16. Că într’atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într’Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.
17. Că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască printr’Însul.