Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii! Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Prorocia lui Isaia (65:8-16)

8. Aşa zice Domnul: «Ca atunci când găseşti must într-un strugure şi zici: «Nu-l rupe, că în acesta se află o binecuvântare», tot astfel voi face şi cu slujitorii Mei; Mă voi feri să stric tot!
9. Şi voi face să răsară din Iacov o odraslă şi din Iuda un moştenitor peste munţii Mei; şi cei aleşi ai Mei îi vor stăpâni şi slujitorii Mei vor locui acolo.
10. Şi Şaronul va ajunge păşune pentru turme şi Acorul, imaş pentru vite, pentru poporul Meu care M-a căutat pe Mine.
11. Şi voi, cei ce aţi părăsit pe Domnul, care aţi uitat de muntele Meu cel sfânt, care întindeţi masă pentru dumnezeul Gad şi umpleţi o cupă pentru Meni;
12. Pe toţi vă voi da în ascuţişul sabiei şi junghierii vă veţi pleca, pentru că am strigat către voi, şi nu Mi-aţi răspuns, am grăit, şi nu M-aţi auzit, ci aţi făcut cele rele în ochii Mei şi ceea ce nu am binevoit aţi ales».
13. Pentru aceasta, aşa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, slugile Mele vor mânca, şi vouă vă va fi foame, vor bea, şi voi veţi fi însetaţi, se vor bucura, iar voi veţi fi înfruntaţi!
14. Iată, slugile Mele vor sălta de veselie, iar voi veţi striga de întristată ce vă va fi inima, şi de frânt ce vă va fi sufletul veţi urla!
15. Şi veţi lăsa numele vostru aleşilor Mei spre blestem: Domnul Dumnezeu să te ucidă!… Dar slujitorii Mei vor fi numiţi cu alt nume.
16. Cine se va binecuvânta pe pământ se va binecuvânta de Dumnezeul adevărului, şi cel ce se va jura pe pământ se va jura pe Dumnezeul adevărului; că nenorocirile din vremurile de demult au fost uitate şi ei stau departe de ochii Mei.

Din Cartea Facerii (46:1-7)

1. Sculându-se deci Israel cu toate câte avea, a mers la Beer-Şeba şi a adus jertfă Dumnezeului tatălui său Isaac.
2. Atunci a zis Dumnezeu către Israel noaptea în vis: «Iacove, Iacove!». Iar el a răspuns: «Iată-mă!».
3. Şi Dumnezeu a zis: «Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, nu te teme a te duce în Egipt, căci acolo am să te fac neam mare.
4. Am să merg cu tine în Egipt Eu Însumi şi tot Eu am să te scot de acolo, iar Iosif îţi va închide ochii cu mâna sa!».
5. După aceasta s-a ridicat Iacov de la Beer-Şeba, iar fiii lui Israel au luat pe Iacov, tatăl lor, şi pe copiii lor şi pe femeile lor în căruţele pe care le trimisese Iosif, ca să-l aducă.
6. Luând deci Iacov averile sale şi toate vitele ce agonisise în pământul Canaan, el a mers în Egipt împreună cu tot neamul lui.
7. Şi a adus el împreună cu sine în Egipt pe fiii şi nepoţii săi, pe fiicele, nepoatele sale şi tot neamul său.

Din Proverbele lui Solomon (23:15 – 24:5)

15. Fiul meu, dacă inima ta e plină de înţelepciune şi inima mea se va bucura.
16. Rărunchii mei vor tresări de bucurie, când buzele tale vor grăi ceea ce este drept.
17. Să nu râvnească inima ta la cei păcătoşi, ci totdeauna să rămână la frica de Domnul,
18. Căci dacă o vei păzi pe ea, mai ai şi tu un viitor şi nădejdea ta nu se va pierde.
19. Ascultă fiul meu, şi te înţelepţeşte şi îndreaptă inima ta pe calea cea dreaptă.
20. Nu fi printre cei ce se îmbată de vin şi printre cei ce îşi desfrânează trupul lor,
21. Căci beţivul şi desfrânatul sărăcesc, iar dormitul mereu te face să porţi zdrenţe.
22. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut şi nu dispreţui pe mama ta când ea a ajuns bătrână.
23. Adună adevăr şi nu-l vinde, înţelepciune şi învăţătură şi bună chibzuială.
24. Tatăl celui drept tresaltă de bucurie şi cel ce a dat naştere unui înţelept se bucură de el.
25. Să se bucure tatăl şi mama ta şi să salte de veselie cea care te-a născut!
26. Dă-mi, fiule, mie inima ta, şi ochii tăi să simtă plăcere pentru căile mele,
27. Căci femeia desfrânată este o groapă adâncă şi cea străină un puţ strâmt.
28. Pentru aceasta ea stă ca un hoţ la pândă şi sporeşte printre oameni numărul celor înşelaţi de ea.
29. Pentru cine sunt suspinele, pentru cine văicărelile, pentru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine rănile fără pricină, pentru cine ochii întristaţi?
30. Pentru cei ce zăbovesc pe lângă vin, pentru cei ce vin să guste băuturi cu mirodenii.
31. Nu te uita la vin cum este el de roşu, cum scânteiază în cupă şi cum alunecă pe gât,
32. Căci la urmă el ca un şarpe muşcă şi ca o viperă împroaşcă venin.
33. Dacă ochii tăi vor privi la femei străine şi gura ta va grăi lucruri meşteşugite,
34. Vei fi ca unul care stă culcat în mijlocul mării, ca unul care a adormit pe vârful unui catarg.
35. «M-au lovit… Nu m-a durut! M-au bătut… Nu ştiu nimic! Când mă voi deştepta din somn, voi cere iarăşi vin».
1. Nu râvni la oamenii răi şi nu pofti să fii în tovărăşia lor,
2. Căci inima lor pune la cale lucruri silnice şi buzele lor grăiesc cele nelegiuite.
3. Prin înţelepciune se ridică o casă, prin bună chibzuială se întăreşte
4. Şi prin ştiinţă se umplu cămările ei de tot felul de avuţie scumpă şi plăcută.
5. Mai puternic este un înţelept decât un voinic şi cel priceput decât unul plin de putere.

Un cuvânt pentru fiecare zi a anului din înțelepciunea Cuviosului Iosif Isihastul

Atunci, când huleai idolii, te băteau cu pietre sau, în cel mai rău caz, te omorau. Acum, fiecare patimă a luat locul unui idol. Şi, dacă mustri sau judeci patima de care vezi că e cineva biruit, de îndată îţi zic: „Legaţi-l şi bateţi-l cu pietre, deoarece ne hulesc zeii!”