Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii! Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Prorocia lui Isaia (49:6-10)

6. Mi-a zis: «Puţin lucru este să fii sluga Mea, ca să aduci la loc seminţiile lui Iacov şi să întorci pe cei ce-au scăpat dintre ai lui Israel? Te voi face Lumina popoarelor ca să duci mântuirea Mea până la marginile pământului!».
7. Aşa grăieşte Răscumpărătorul şi Sfântul lui Israel către Cel dispreţuit şi către urâciunea neamurilor, Sluga tiranilor: «Regi Te vor vedea şi se vor ridica, căpetenii se vor închina pentru Domnul cel credincios şi pentru Sfântul lui Israel, Cel Care Te-a ales!».
8. Aşa grăieşte Domnul: «În vremea milostivirii Te voi asculta şi în vremea mântuirii Te voi ajuta. Te-am făcut şi Te-am hotărât Legământ al poporului, ca să aşezi rânduială în ţară şi să dai fiecăruia moştenirile nimicite!».
9. Ca să zici celor robiţi: «Ieşiţi!», şi celor care sunt în întuneric: «Veniţi la lumină!». Ei vor paşte oriunde pe calea lor şi pe toate povârnişurile va fi păşunea lor.
10. Nu le va fi nici foame, nici sete, soarele şi vântul cel arzător nu-i va atinge, că Cel care Se va milostivi de ei va fi Povăţuitorul lor şi îi va îndrepta către izvoare de apă.

Din Cartea Facerii (31:3-16)

3. Atunci Domnul a zis către Iacov: «Întoarce-te în ţara părinţilor tăi, în patria ta, şi Eu voi fi cu tine!».
4. Trimiţând, deci, Iacov a chemat pe Rahila şi pe Lia la câmp, unde erau turmele,
5. Şi le-a zis: «Văd eu că faţa tatălui vostru nu mai e faţă de mine, ca mai înainte; dar Dumnezeul tatălui meu este cu mine.
6. Voi înşivă ştiţi că am slujit pe tatăl vostru cu toată inima;
7. Iar tatăl vostru m-a înşelat şi de zeci de ori mi-a schimbat simbria, Dumnezeu însă nu i-a îngăduit să-mi facă rău.
8. Când zicea el: Cele pestriţe să fie simbria ta, toate oile fătau miei pestriţi; iar când zicea el: Cele negre să-ţi fie de simbrie, atunci toate oile fătau miei negri.
9. Şi aşa a luat Dumnezeu toate vitele de la tatăl vostru şi mi le-a dat mie.
10. Iată o dată, pe vremea când intrau în călduri oile, mi-am ridicat ochii şi am văzut în vis; şi iată că ţapii şi berbecii, care săreau pe capre şi pe oi, erau albi, vărgaţi şi bălţaţi.
11. Iar îngerul Domnului mi-a zis în vis: «Iacove!». Şi eu am răspuns: «Ce este?».
12. Zis-a el: «Ridică-ţi ochii şi priveşte: toţi ţapii şi berbecii, care sar pe capre şi pe oi, sunt vărgaţi, pestriţi şi bălţaţi, căci am văzut toate câte ţi-a făcut Laban.
13. Eu sunt Dumnezeul, Cel ce ţi S-a arătat în Betel, unde Mi-ai turnat untdelemn pe stâlp şi unde Mi-ai făcut făgăduinţă. Scoală deci acum, ieşi din pământul acesta şi mergi în pământul tău de naştere şi Eu voi fi cu tine».
14. Atunci Lia şi Rahila i-au răspuns şi au zis: «Mai avem noi oare parte şi moştenire în casa tatălui nostru?
15. Oare n-am fost noi socotite de el ca nişte străine, fiindcă el ne-a vândut şi a mâncat banii noştri?
16. De aceea, toată averea pe care Dumnezeu a luat-o de la tatăl nostru este a noastră şi a copiilor noştri. Fă dar acum toate câte ţi-a zis Domnul!».

Din Proverbele lui Solomon (21:3-21)

3. Făptuirea dreptăţii şi a judecăţii este mai de preţ pentru Domnul decât jertfa sângeroasă.
4. Ochii semeţi şi inima îngâmfată sunt sfeşnicul păcătoşilor. Aceasta nu este decât păcat.
5. Chibzuiala omului silitor duce numai la câştig, iar cel ce se zoreşte ajunge la pagubă.
6. Comorile dobândite cu limbă mincinoasă sunt deşertăciune trecătoare şi laţuri ale morţii.
7. Silnicia celor fără de lege se ţine după ei, căci nu voiesc să înfăptuiască dreptatea.
8. Calea celui răufăcător e sucită; cel nevinovat lucrează drept.
9. Mai degrabă să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o femeie certăreaţă şi într-o casă mare.
10. Sufletul celui fără de lege pofteşte răutatea, iar aproapele lui nu află milă în ochii lui.
11. Când cel batjocoritor e pedepsit, cel fără minte se înţelepţeşte şi când cel înţelept este dojenit, el câştigă în ştiinţă.
12. Dreptul ia aminte la casa celui nelegiuit. Dumnezeu prăbuşeşte pe cei fără de lege în nenorocire.
13. Cine îşi astupă urechea la strigătul celui sărman şi el, când va striga, nu i se va răspunde.
14. Un dar făcut într-ascuns potoleşte mânia şi un plocon scos din sân, o mânie puternică.
15. Dreptul tresaltă de bucurie când poate să pună în faptă dreptatea, iar spaima e pentru cei ce săvârşesc fărădelegea.
16. Un om care rătăceşte de pe drumul înţelepciunii se va odihni curând în adunarea celor morţi.
17. Cel ce iubeşte veselia va duce lipsă; cel căruia îi place vinul şi miresmele nu se îmbogăţeşte.
18. Nelegiuitul slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel drept şi vicleanul pentru cel fără prihană.
19. Mai bine să locuieşti în pustiu decât cu o femeie certăreaţă şi supărăcioasă.
20. Comori de preţ şi untdelemn (se găsesc) în casa celui înţelept, dar omul cel nebun le risipeşte.
21. Cel ce umblă în calea dreptăţii şi a milei află viaţă, dreptate şi mărire.

Un cuvânt pentru fiecare zi a anului din înțelepciunea Cuviosului Iosif Isihastul

Ai aflat că ești țărână, sărman și gol. Acum cere de la Cel care poate sa replăsmuiască firea să te îmbogățească și, dacă îți dă, mai mult sau mai puțin, să cunoști pe Binefăcătorul tău și să nu socotești pe cele străine ca fiind ale tale.