Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Coloseni a Sf. Apostol Pavel (2:20 – 3:3)

Fraților, dacă ați murit împreună cu Hristos pentru înțelesurile cele slabe ale lumii, pentru ce atunci, ca și cum ați viețui în lume, răbdați porunci ca acestea: Nu lua, nu gusta, nu te atinge! – toate, lucruri menite să piară prin întrebuințare – potrivit unor rânduieli și învățături omenești? Unele ca acestea au oarecare înfățișare de înțelepciune, în păruta lor cucernicie, în smerenie, și în necruțarea trupului, dar n-au niciun preț și sunt numai pentru sațiul trupului. Așadar, dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde Se află Hristos, șezând de-a dreapta lui Dumnezeu; cugetați cele de sus, nu cele de pe pământ; căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos, întru Dumnezeu.

Din Evanghelia după Luca (9:23-27)

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în toate zilele și să-Mi urmeze Mie; căci cine va voi să-și scape viața o va pierde; iar cine-și va pierde viața pentru Mine, acela o va mântui. Căci ce folosește omului dacă va câștiga lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi? Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, se va rușina de el și Fiul Omului când va veni întru slava Sa și a Tatălui și a sfinților îngeri. Cu adevărat însă vă spun vouă: Sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu.

Ștefan Iloaie, nota 78 la Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi

… pune Apostolul, fără a le tăgădui câtuși de puțin utilitatea, sub semnul relativității înfrânările de la mâncăruri și, indirect, ascezele toate. (…) În pasajul acesta (Col 2, 21-23), osebit de categoric (oarecare înfățișare, păruta lor cucernicie n-au niciun preț, numai pentru sațiul trupului, iar în altă traducere: sunt tot spre măgulirea omului pământesc), puțin citat în general, Sfântul Apostol Pavel reduce nu numai prescripțiile vechii Legi, ci și nevoințele celor de sub Har, la nivelul lor de simple exerciții de stăpânire de sine, desigur, lăudabile, dar nu soteriologice. În regimul libertății hristice, bucuria și dragostea covârșesc asprimea și continența, întrucât devin scopuri autonome și pierd din vedere esența. În acest sens, trebuie, cred, înțelese și cuvintele Episcopului Meletie al Antiohiei către acel Sfânt Simion care cu un lanț își ferecase piciorul de un zid: nu cu lanțuri se leagă credinciosul de Hristos, ci cu dragoste și cu har. Și tot așa grăise și fericita Ecaterina din Siena: nu piroanele L-au ținut pironit pe Hristos pe cruce, ci dragostea Sa de oameni.