Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii! Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Prorocia lui Isaia (40:18-31)

18. Cu cine veţi asemăna voi pe Cel Preaputernic şi unde veţi găsi altul asemenea Lui?
19. Chipul cel turnat este turnat de un făurar, argintarul îl îmbracă cu aur şi-l înfrumuseţează cu lănţişoare.
20. Săracul, care nu poate oferi mult, alege un lemn care nu putrezeşte; îşi caută un meşter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine.
21. Nu ştiţi voi, oare, n-aţi auzit, nu vi s-a spus oare de la început, n-aţi înţeles voi ce vă învaţă întemeierea lumii?
22. El stă în scaun deasupra cercului pământului; pe locuitori îi vede ca pe lăcuste; El întinde cerul ca un văl uşor şi îl desface ca un cort de locuit.
23. El preface în nimic pe căpetenii; pe judecătorii pământului îi nimiceşte.
24. Abia sunt sădiţi, abia sunt semănaţi, abia a prins rădăcini tulpina lor în pământ; El suflă peste ele şi le usucă şi vijelia le spulberă ca pe pleavă.
25. Cu cine Mă asemănaţi voi ca să-i fiu asemenea?, zice Sfântul.
26. Ridicaţi ochii în sus şi priviţi: Cine le-a zidit pe toate acestea? – Cel ce scoate oştirea lor cu număr şi pe toate pe nume le cheamă! Celui Atotputernic şi cu mare vârtute niciuna nu-I scapă!
27. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce grăieşti, Israele: „Calea mea este ascunsă Domnului, dreptul meu este trecut cu vederea de Dumnezeul meu?”
28. Nu ştii tu, sau n-ai aflat tu că Domnul este Dumnezeu veşnic, Care a făcut marginile pământului, Care nu oboseşte şi nici nu Îşi sleieşte puterea? Că înţelepciunea Lui este nemărginit de adâncă?
29. El dă tărie celui obosit şi celui slab îi dă putere mare.
30. Cei tineri se obosesc, îşi risipesc puterile şi vitejii luptători vor putea să se clatine;
31. Dar cei ce nădăjduiesc întru Domnul vor înnoi puterea lor, le vor creşte aripi ca ale vulturului; vor alerga şi nu-şi vor slei puterea, vor merge şi nu se vor obosi.

Din Cartea Facerii (15:1-15)

1. După acestea, fost-a cuvântul Domnului către Avram, noaptea, în vis, şi a zis: „Nu te teme, Avrame, că Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi foarte mare!”
2. Iar Avram a răspuns: „Stăpâne Doamne, ce ai să-mi dai? Că iată eu am să mor fără copii şi cârmuitor în casa mea este Eliezer din Damasc”.
3. Apoi Avram a adăugat: „De vreme ce nu mi-ai dat fii, iată sluga mea va fi moştenitor după mine!”
4. Şi îndată s-a făcut cuvântul Domnului către el şi a zis: „Nu te va moşteni acela, ci cel ce va răsări din coapsele tale, acela te va moşteni!”
5. Apoi l-a scos afară şi i-a zis: „Priveşte la cer şi numără stelele, de le poţi număra!” Şi a adăugat: „Atât de mulţi vor fi urmaşii tăi!”
6. Şi a crezut Avram pe Domnul şi i s-a socotit aceasta ca dreptate.
7. Şi i-a zis iarăşi: „Eu sunt Domnul, Care te-a scos din Urul Caldeii, ca să-ţi dau pământul acesta de moştenire”.
8. Şi a zis Avram: „Stăpâne Doamne, pe ce voi cunoaşte că-l voi moşteni?”
9. Iar Domnul i-a zis: „Găteşte-Mi o junincă de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturică şi un pui de porumbel!”
10. Şi a luat Avram toate aceste animale, le-a tăiat în două şi a pus bucăţile una în faţa alteia; iar păsările nu le-a tăiat.
11. Şi năvăleau păsările răpitoare asupra trupurilor, iar Avram le alunga.
12. La asfinţitul soarelui, a căzut peste Avram somn greu şi iată l-a cuprins întuneric şi frică mare.
13. Atunci a zis Domnul către Avram: „Să ştii bine că urmaşii tăi vor pribegi în pământ străin, unde vor fi robiţi şi apăsaţi patru sute de ani;
14. Dar pe neamul acela, căruia ei vor fi robi, îl voi judeca Eu şi după aceea ei vor ieşi să vină aici, cu avere multă.
15. Iar tu vei trece la părinţii tăi în pace şi vei fi îngropat la bătrâneţi fericite.

Din Proverbele lui Solomon (15:7-19)

7. Buzele celor înţelepţi răspândesc ştiinţa, dar inima celor nebuni nu.
8. Jertfa celor fără de lege este urâciune înaintea Domnului, iar rugăciunea celor drepţi este plăcerea Lui.
9. Calea celui nelegiuit este urâciune înaintea Domnului, dar El iubeşte pe cel ce umblă după dreptate.
10. O certare aspră capătă el, ce părăseşte cărarea; cel ce urgiseşte mustrarea va muri.
11. Iadul şi adâncul sunt cunoscute Domnului, cu atât mai vârtos inimile fiilor oamenilor.
12. Celui batjocoritor nu-i place dojana; de aceea el nu se îndreaptă spre cei înţelepţi.
13. O inimă veselă înseninează faţa, iar când inima e tristă şi duhul e fără de curaj.
14. Inima înţeleaptă caută ştiinţa, iar gura celor nebuni se simte mulţumită cu nebunia.
15. Toate zilele celui sărac sunt rele, dar inima mulţumită este un ospăţ necurmat.
16. Mai bine puţin întru frica lui Dumnezeu, decât vistierie mare şi tulburare (multă).
17. Mai mult face o mâncare de verdeţuri şi cu dragoste, decât un bou îngrăşat şi cu ură.
18. Omul mânios aţâţă cearta, pe când cel domol linişteşte aprinderea.
19. Calea celui leneş e ca un gard de spini, iar calea celui silitor e netedă.

Sf. Nicolae Velimirovici, Inima în Marele Post

În această a cincea săptămână a Postului Mare, tu vei dărui inima ta lui Dumnezeu. Și când sufletul tău se va liniști, Dumnezeu va trimite Sfântul Duh să primească inima ta, să se sălășluiască în inima ta și să o călăuzească.

Cum vei simți că adevăratul Duh al lui Dumnezeu a venit în inima ta? E ușor și simplu, spun sfinții purtători de duh: după bucuria și mângâierea ce se vor răspândi în întreaga ta ființă. După pacea și liniștea din inima ta. După puterea și tăria și lumina din tine. Și mai ales pentru că nu vei putea vorbi altfel despre Dumnezeu decât zicând: Părinte!