Psalmii 88, 15-16
Fericit e poporul care cunoaşte strigăt de bucurie; Doamne, în lumina feţei Tale vor merge şi întru numele Tău ziua’ntreagă se vor bucura şi întru dreptatea Ta se vor înălţa.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Coloseni a Sfântului apostol Pavel (2: 13-23)

13. Iar pe voi, cei ce eraţi morţi în greşalele voastre şi în netăierea’mprejur a trupului vostru, v’a făcut vii împreună cu El, iertându-vă toate greşalele,
14. ştergând zapisul ce era asupra noastră, potrivnic nouă prin opreliştile lui, pe care ni l-a luat din cale pironindu-l pe cruce;
15. prin ea biruit-a El Începătoriile şi Stăpâniile, dezbrăcându-le şi dându-le’n privelişte.
16. Aşadar, nimeni să nu vă judece pentru mâncare sau băutură sau cu privire la vreo sărbătoare sau lună nouă sau sâmbete;
17. ele sunt o umbră a celor viitoare, dar trupul e al lui Hristos.
18. Nimeni să nu vă lipsească de răsplată prin „smerenie-de-bunăvoie” sau prin „slujire-de-îngeri”, vârându-se el în cele ce n’a văzut şi’n zadar semeţindu-se cu mintea lui cea trupească
19. în loc să se ţină strâns de Capul din care întregul trup – prin încheieturi şi legături hrănindu-se şi întocmindu-se – creşte prin creşterea lui Dumnezeu.
20. Aşadar, dacă împreună cu Hristos aţi murit faţă de stihiile lumii, atunci de ce, ca şi cum încă aţi trăi în lume, vă supuneţi unor porunci ca:
21. „nu lua!”, „nu gusta!”, „nu atinge!”,
22. – privind lucruri care toate pier prin folosire? acestea sunt rânduieli şi învăţături omeneşti;
23. ele au, într’adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, cu a lor „religiozitate-în-sine”, cu a lor „smerenie-de-bunăvoie”, cu a lor „necruţare-a-trupului”, dar nu au nici un preţ, nici măcar pentru mulţumirea trupului.

Din Evanghelia după Luca (9: 18-22)

18. Şi a fost că pe când El Se ruga deoparte, ucenicii erau cu El, iar El i-a întrebat, zicând: „Cine zic mulţimile că sunt Eu?”
19. Iar ei, răspunzând, au zis: „Ioan Botezătorul; iar alţii Ilie, iar alţii că a înviat un profet din cei vechi”.
20. Şi El le-a zis: „Dar voi, voi cine ziceţi că sunt Eu?” Iar Petru, răspunzând, a zis: „Hristosul lui Dumnezeu”.
21. Iar El sub mustrare le-a poruncit ca pe aceasta să n’o spună nimănui,
22. zicând: „Fiul Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de către bătrâni şi de către arhierei şi de către cărturari şi să fie omorât, iar a treia zi să învie”.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat, zicând: „Acesta este Trupul Meu, cel ce se dă pentru voi; aceasta să faceţi întru pomenirea Mea!” (Luca 22:19)

Așa cum Iisus a luat pâinea, a frânt-o cu mâinile Sale iubitoare și a dat-o ucenicilor, tot așa El, Pâinea vieții, continuă să ni Se dăruiască nouă, în iubitoare frângere. Și tot astfel mă frânge și pe mine, luându-mă și binecuvântându-mă pe calea în care îmi port crucea cu și în Trupul Său dătător de viață.

Dar există mai multe moduri de a fi frânt. Pot fi frânt fără El, caz în care frângerea mea duce la amărăciune, resentimente și cinism, dar în mâinile Sale iubitoare și făcătoare de viață sunt frânt pentru o nouă viață, o nouă creștere, o nouă slujire și dăruire, așa cum a făcut și El. De aceea vreau să îmi predau voința și viața în mâinile Lui astăzi, fiindcă foar El mi le dă înapoi transformate și binecuvântate, în darurile Sale mereu noi.