Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola sobornicească a doua a Sf. Ap. Petru (1, 1-10)

1. Simeon Petru, rob şi apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce prin dreptatea Dumnezeului nostru şi a Mântuitorului Iisus Hristos au dobândit o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră:
2. Har vouă şi pace!, înmulţească-vi-se ele întru cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Iisus, Domnul nostru!
3. Că dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viaţă şi evlavie, făcându-ne să-L cunoaştem pe Cel ce ne-a chemat prin propria Lui slavă şi prin vârtutea Sa,
4. prin care ne-a dăruit preţioase şi foarte mari făgăduinţe pentru ca, scăpaţi fiind voi de stricăciunea poftei care e’n lume, să deveniţi părtaşi ai firii celei dumnezeieşti.
5. Pentru aceasta, punându-vă întreaga sârguinţă, credinţei voastre adăugaţi-i vârtutea; vârtuţii, cunoştinţa;
6. cunoştinţei, înfrânarea; înfrânării, răbdarea; răbdării, evlavia;
7. evlaviei, prietenia frăţească; prieteniei frăţeşti, iubirea.
8. Că dacă acestea sunt în voi şi sporesc, ele nu vă vor lăsa trândavi şi nici fără roadă în cunoaşterea Domnului nostru Iisus Hristos.
9. Fiindcă cel ce nu le are e un orb, un ins cu vederea scurtă, care-a dat uitării curăţirea păcatelor lui de-odinioară.
10. De aceea, fraţilor, cu atât mai mult străduiţi-vă să vă faceţi chemarea temeinică şi alegerea, căci făcând aceasta nu veţi greşi niciodată.

Din Evanghelia după Marcu (13, 1-8)

1. Şi pe când ieşea El din templu, unul dintre ucenicii Săi I-a zis: „Priveşte, Învăţătorule, ce pietre!, ce zidiri!…”.
2. Dar Iisus i-a zis: „Vezi tu aceste zidiri măreţe?: Piatră pe piatră nu va rămâne din ele, care să nu se risipească”.
3. Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, în faţa templului, Petru, Iacob, Ioan şi Andrei L-au întrebat numai ei între ei:
4. „Spune-ne când vor fi acestea? Şi care va fi semnul când toate acestea va fi să se plinească?”
5. Iar Iisus a început să le spună: „Luaţi aminte, să nu vă amăgească cineva.
6. Că mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt!, şi pe mulţi îi vor amăgi.
7. Iar când veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie, să nu vă tulburaţi, căci ele trebuie să fie; dar încă nu va fi sfârşitul.
8. Şi neam peste neam se va ridica şi împărăţie peste împărăţie; cutremure vor fi pe alocuri, şi foamete şi tulburări vor fi. Acestea sunt începutul durerilor naşterii.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Credința este un dar de la Dumnezeu care poate crește dacă noi conlucrăm cu harul din care izvorăște ea. Dacă vom sta deoparte, indiferenți, și ne vom aștepta ca Dumnezeu să Se ocupe de noi fără să mișcăm un deget, vom constata că credința noastră nu va fi în stare să ne susțină și să ne ocrotească în perioade de mari încercări și greutăți. Rugăciunea, postul, participarea la sfintele slujbe, lecturile duhovnicești, spovedania frecventă și împărtășania primită cât mai des cu putință sunt ingrediente-cheie, necesare menținerii unei credințe durabile, statornice.

Angajarea în viața sacramentală a Bisericii, lecturile zilnice din Sfânta Scriptură, respectarea rânduielii de rugăciune zilnică – toate acestea sunt mijloace eficiente prin care vom putea aprofunda relația noastră cu Hristos Domnul; în același timp, construind prin acestea un real edificiu de afecțiune în familie, consolidându-ne astfel relațiile conjugale și pe cele dintre noi și copiii noștri, ei vor crește într-o atmosferă de echilibru și armonie, înconjurați de iubirea și ocrotirea de care au nevoie pentru a reuși în viață.