Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Evrei a Sf. Ap. Pavel (3, 5-19)

5. Spre a da mărturie celor ce aveau să fie spuse, Moise a fost în toată casa Domnului credincios ca o slugă,
6. dar Hristos, ca Fiu a fost peste casa Lui. Şi casa Lui suntem noi, numai dacă pân’ la sfârşit ţinem cu tărie libertatea mărturisirii şi mândria nădejdii.
7. De aceea, precum zice Duhul Sfânt: Astăzi, dacă veţi auzi glasul Său,
8. nu vă învârtoşaţi inimile ca atunci, la Răzvrătire, în ziua ispitirii în pustie,
9. unde părinţii voştri M’au ispitit şi M’au pus la’ncercare, şi timp de patruzeci de ani Mi-au văzut faptele!
10. De aceea M’am mâniat pe neamul acesta şi am zis: Ei pururea rătăcesc cu inima, şi căile Mele nu le-au cunoscut;
11. aşa că juratu-M’am întru mânia Mea: Întru odihna Mea nu vor intra!
12. Luaţi aminte, fraţilor, ca nu cumva în vreunul dintre voi să fie o inimă vicleană’ntru necredinţă, care să vă’ndepărteze de la Dumnezeul Cel-Viu.
13. Dimpotrivă, unii pe alţii îndemnaţi-vă în fiecare zi, atâta vreme cât putem s’o chemăm astăzi, pentru ca nimeni dintre voi să nu se învârtoşeze cu înşelăciunea păcatului.
14. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, numai dacă pân’la sfârşit vom ţine cu tărie începutul fiinţării noastre întru El,
15. de vreme ce s’a zis: Astăzi, dacă veţi auzi glasul Său, să nu vă învârtoşaţi inimile ca atunci, la Răzvrătire.
16. Cine sunt cei ce auzind s’au răzvrătit? Oare nu toţi cei ce au ieşit din Egipt cu Moise?
17. Şi pe cine S’a mâniat El timp de patruzeci de ani? Oare nu pe cei ce au păcătuit, ale căror oase au căzut în pustie?
18. Şi cui i S’a jurat că nu vor intra întru odihna Sa, dacă nu celor ce n’au ascultat?
19. Şi vedem că din pricina necredinţei lor n’au putut să intre.

Din Evanghelia după Luca (20 ,27-44)

27. Şi apropiindu-se unii dintre saducheii care spun că nu este înviere, L-au întrebat,
28. zicând: „Învăţătorule, Moise a scris pentru noi: Dacă fratele cuiva moare având femeie dar neavând copii, pe femeie s’o ia fratele lui şi să-i ridice urmaş fratelui său.
29. Erau dar şapte fraţi. Şi cel dintâi, luându-şi femeie, a murit fără copii;
30. şi al doilea;
31. a luat-o şi al treilea; şi tot aşa, toţi cei şapte n’au lăsat copii şi au murit.
32. La urmă a murit şi femeia.
33. Aşadar, la înviere, femeia va fi soţia căruia dintre ei?, că toţi şapte au avut-o de soţie”.
34. Şi le-a zis Iisus: „Fiii veacului acestuia se însoară şi se mărită;
35. dar cei ce se vor învrednici să dobândească veacul acela şi învierea din morţi nici nu se însoară, nici nu se mărită.
36. Că nici să moară nu mai pot, fiindcă sunt la fel cu îngerii şi sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.
37. Iar că morţii învie, a arătat-o şi Moise la rug când pe Domnul Îl numeşte Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob.
38. Or, Dumnezeu nu este al morţilor, ci al viilor; fiindcă toţi trăiesc întru El”.
39. Iar unii dintre cărturari, răspunzând, au zis: „Învăţătorule, bine-ai zis…”,
40. că nu mai cutezau să-L întrebe nimic.
41. Dar i-a întrebat El: „Cum se spune oare că Hristos este fiul lui David?
42. Că însuşi David spune în Cartea Psalmilor: Zis-a Domnul către Domnul meu: Şezi de-a dreapta Mea,
43. până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale.
44. Aşadar, David Îl numeşte Domn; atunci, cum de este fiul lui?”

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Păcatele de natură sexuală sunt păcate comune. Lupta cu ele e dificilă pentru că oamenii nu vor să profite de prezența unui părinte îndrumător în viața lor duhovnicească. Dacă vei fi propriul tău povățuitor, lupta cu patimile sexuale îți va depăși capacitatea de a le rezista, ceea ce te va duce la stări de exasperare. Trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt, iar noi nu suntem posesorii trupurilor noastre. Mantra anilor ’60 a mișcării feministe potrivit căreia se proclama dreptul femeii de a-și avorta pruncii a fost rezultatul-limită atins de întrebuințarea greșită a sexualității umane. Mișcările feministe au adus și rezultate pozitive, punându-se astfel capăt discriminărilor de orice fel și legiferându-se oportunități profesionale egale cu cele ale bărbaților, salarii egale cu salariile acestora, dreptul de a nu fi exploatate din punct de vedere sexual – dar ideea privitoare la faptul că femeile pot decide să-și avorteze pruncii sau să accepte ca bărbații să le oblige să facă avort (situație întâlnită adeseori) este o idee nedreaptă, deoarece ignoră întru totul dreptul pruncilor la viață.

Pe lângă toate acestea, faptul că bărbatul consideră că a întreține relații sexuale cu o femeie reprezintă un drept al lui, pentru că a invitat-o la o cină la restaurant și pe urmă al un film, este un alt exemplu al modului total eronat de a înțelege rolul sexului în viața noastră, a oamenilor.

Trupurile noastre Îi aparțin lui Dumnezeu, iar sexualitatea ar trebui exprimată numai în modurile autorizate de legile dumnezeiești. Pe de altă parte, nu trebuie să se simtă nimeni jenat de lupta sa cu masturbarea sau cu alunecarea în alte ispite de natură sexuală. Fără ajutorul unui părinte duhovnicesc, abstinența poate părea imposibilă, mai ales dacă ținem seama de puternica înclinare spre activități sexuale a firii omenești și de presiunile exercitate de societate în favoarea exprimării sexualității înrt-un mod liber. Pentru tinerele și tinerii bombardați de relatări ale isprăvilor sexuale înfăptuite de prietenii lor, lupta de a-și păstra puritatea poate deveni aproape imposibilă. Iată un motiv în plus de a ne înconjura cu prieteni creștini implicați în viața religioasă, care cunosc importanța de a duce o viață centrată pe Hristos. Repet, spovedania cât mai frecventă la părintele duhovnic este o armă excelentă în lupta de a ne elibera de patimile cele păcătoase și a ieși biruitori din încercările legate de ele, pentru a ne menține astfel puritatea neîntinată în fața Domnului Iisus Hristos, Care ne iubește atât de mult.