Mare și nespusă este, iubiților, comoara cuvintelor Scripturii. Știu că mulți, uitându-se la catalogul numelor și dând puțină luare-aminte cuvintelor citite, socot că spusele acestea nu au în ele nimic deosebit, ci sunt doar simple nume. Dar eu vă rog pe toți să nu treceți cu ușurință pe lângă cele scrise în dumnezeieștile Scripturi. Nu-i niciun cuvânt scris în Scriptură care să nu cuprindă în el multă bogăție de idei și, pentru că fericiții profeți au scris inspirați de Duhul Sfânt, de aceea cele scrise au mare comoară ascunsă în ele. Să nu te miri, așadar, dacă-ți făgăduiesc să-ți arăt acum ascunsă în catalogul numelor mare bogăție de idei. Nu este silabă, nu este chiar virgulă din Scriptură în care să nu se afle comoară pusă în adâncul ei. De aceea se cuvine ca, povățuiți de harul cel de sus și luminați de Duhul Sfânt, cu astfel de gânduri să citim dumnezeieștile cuvinte. Dumnezeiasca Scriptură n-are nevoie de înțelepciunea omenească pentru înțelegerea celor scrise în ea, ci de descoperirea Duhului, pentru ca, aflând adevăratul înțeles al cuvintelor ei, să primim din ele mult folos. Dacă în actele întocmite de oameni pentru afaceri lumești, distruse adeseori de vreme, are mare putere data pusă în fruntea actului, iar adeseori chiar o silabă, apoi cu mult mai mult poți vedea lucrul acesta în dumnezeieștile Scripturi scrise de Duhul Sfânt. Cu o singură condiție: să fim cu mintea trează, să nu trecem cu ușurință peste ele, ci să ne încordăm mintea ca să vedem cu de-amănuntul totul; să nu fim mai răi decât cei care se străduiesc mult pentru cele materiale. Dacă aceștia se străduiesc atât pentru niște lucruri stricăcioase și pieritoare, în care de multe ori nici nu știi de ai să câștigi ceva, apoi cu mult mai mult se cuvine ca noi să arătăm aceeași râvnă, ba chiar mai multă, când cercetăm Scripturile în care și bogăția este nefurată și comoara este neîmpuținată, iar nădejdile dezmințite, ca să putem dobândi ce căutăm. Și astfel, culegând folosul ce ni-l dau Scripturile și văzând nespusa iubire de oameni a lui Dumnezeu, să fim recunoscători Stăpânului nostru și cu ajutorul Lui să scăpăm de cursele diavolului.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a XXI-a la Facere, preluat din „Despre citirea Sfintei Scripturi”)

Despre citirea Sfintei Scripturi (18)