Ascultați aceasta toate neamurile și plecați urechea, locuitori ai pământului. Veniți toți credincioșii și adunați-vă toți prietenii lui Dumnezeu, împărații pământului și toate popoarele, mai-marii și toți judecătorii pământului, băieții și fetele, bătrânii și pruncii, toată limba și tot sufletul! Vom prăznui, vom cânta și vom preamări pe preasfânta, preacurata, preabinecuvântata, pururea fecioară Maria, cea de pe scaunul Împăratului mai înalt decât heruvimii și serafimii, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru:

cea slăvită,
aleasă înainte de toți vecii prin planul cel negrăit al lui Dumnezeu,
templul Duhului Sfânt,
izvorul Apei celei vii,
raiul Pomului Vieții,
via înverzită din care s-a ivit Strugurele nemuririi,
râul Apei celei vii,
arca în care a fost cuprins Cel necuprins,
vasul de aur care a primit Mana nemuririi,
toiagul cel neroditor care a odrăslit Spicul Vieții,
floarea fecioriei cea plină de mireasma harului,
crinul frumuseții dumnezeiești,
Fecioara și Maica din care s-a născut Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii,
grânarul mântuirii noastre mai înalt decât toate puterile cerului.

Toate neamurile care ați primit propovăduirea Evangheliei, înălțați-vă mâinile și lăudați-o cu glas de bucurie și cuvinte dulci, cu glas auzit, cu glas răsunător, căci e de datoria noastră, a tuturor limbilor și a întregii firi a oamenilor, să preamărim și să lăudăm pe cea care s-a făcut mântuirea noastră. […]

Ce gând va număra și ce laudă va rosti sau ce mână va scrie mulțimea nenumărată a harurilor și bunătăților Sfintei Născătoare de Dumnezeu, pururea fecioară, pe care le-a arătat și le arată din zi în zi neamului omenesc?

Ea este, pentru toți cei ce o cheamă, mijlocitoare arzătoare pe lângă Fiul ei, Hristos Dumnezeu, liman liniștit al tuturor celor clătinați de valuri, izbăvitoare din valurile lumii și ale trupului, călăuzitoarea vieții tuturor celor rătăciți, căutătoare care întoarce pe cei pierduți, ajutorul și puterea celor din încercări, mijlocitoarea celor robiți, învierea lui Adam celui căzut, nimicirea lacrimilor Evei, mângâietoarea celor ce jelesc, scaunul Împăratului, care poartă pe Cel ce poartă toate, înnoirea lumii învechite, scara ce urcă la cer pe care a coborât Dumnezeu pe pământ, podul ce duce pământul la cer, uimirea îngerilor, rana demonilor, rădăcina supunerii și nestricăciunii, pomul cu Rod nemuritor, cea care a lucrat Lucrătorul cel iubitor de oameni, cea care a făcut să înflorească Rădăcina nemuririi, brazda care a făcut să înflorească Spicul ce întărește inimile, masa ce poartă Fericirea veșnică, tămâia adusă lui Dumnezeu spre ajutorul nostru, folosul lumii, pricina îndrăznelii celor morți la Dumnezeu, maica Bunului Păstor, staulul oilor înțelegătoare, izgonitoarea vrăjmașilor nevăzuți, cea care deschide ușile raiului, glasul nesugrumat al apostolilor, sprijinul nebiruit al ucenicilor, tăria și puterea creștinilor, zorii Zilei neînsângerate, născătoarea Soarelui dreptății, cea prin care a fost izgonită stăpânirea diavolului, cea prin care Mântuitorul Hristos S-a arătat prietenul oamenilor, cea prin care am fost izbăviți de noroiul multor păcate și am fost sloboziți de sub stăpânirea feluritor patimi, ridicarea oamenilor și căderea demonilor, stânca Vieții din care curge Apa nemuririi pentru cei însetați, stâlpul Luminii ce călăuzește și luminează pe cei întunecați, vasul cu Mana pogorâtă din cer, pământul făgăduinței care odrăslește blândețea, floarea nestricăciunii, cununa podoabelor, pilda vieții îngerești, pomul stufos la umbra căruia se odihnesc cei osteniți, născătoarea care ne-a izbăvit din robia înșelătorului, ajutorul nostru în fața Dreptului Judecător, cea care șterge zapisul greșelilor noastre, veșmântul celor goi de tot binele, ușa tainei celei mari, slava neîndoielnică a credincioșilor.