Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să primesc simțirea puterii din cuvintele Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Apocalipsa Sf. Ap. Ioan (1)

1. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu I-a dat-o pentru ca să le arate robilor Săi cele ce trebuie să se petreacă’n curând; şi El, prin trimiterea îngerului Său, i-a destăinuit-o robului Său Ioan,
2. care a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Iisus Hristos, pe toate câte le-a văzut.
3. Fericit este cel care citeşte şi cei ce ascultă cuvântul acestei profeţii şi păstrează cele scrise într’însa!; pentru că vremea e aproape.
4. Ioan, celor şapte Biserici care sunt în Asia: Har vouă şi pace de la Cel-ce-Este şi Cel-ce-Era şi Cel-ce-Vine şi de la cele şapte duhuri care sunt înaintea tronului Său,
5. şi de la Iisus Hristos, Martorul cel credincios, Cel Întâi-Născut din morţi şi Domnul împăraţilor pământului. Celui ce ne iubeşte şi prin sângele Său ne-a dezlegat din păcatele noastre
6. şi ne-a făcut pe noi împărăţie, preoţi Dumnezeului şi Tatălui Său, Lui fie-I slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
7. Iată, El vine cu norii, şi fiece ochi Îl va vedea, şi cei ce L-au împuns; şi din pricina Lui se vor tângui toate seminţiile pământului. Da! Amin!
8. Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel-ce-Este, Cel-ce-Era şi Cel-ce-Vine, Atotţiitorul.
9. Eu, Ioan, fratele vostru şi împreună cu voi părtaş la necazul şi la împărăţia şi la răbdarea întru Iisus, fost-am în insula ce se cheamă Patmos, pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturisirea lui Iisus.
10. În duh am fost în zi de Duminică, şi’n urma mea am auzit un glas mare ca de trâmbiţă,
11. care zicea: „Ceea ce vezi scrie într’o carte şi trimete-o celor şapte Biserici: la Efes şi la Smirna şi la Pergam şi la Tiatira şi la Sardes şi la Filadelfia şi la Laodiceea”
12. Şi m’am întors să văd glasul care vorbea cu mine. Şi’ntorcându-mă, am văzut şapte sfeşnice de aur;
13. şi’n mijlocul sfeşnicelor, pe Cineva asemenea cu Fiul Omului, îmbrăcat în veşmânt lung până’n pământ şi încins pe sub sân cu cingătoare de aur.
14. Capul Său şi părul Său erau albe ca lâna albă, ca zăpada; şi ochii Săi, ca para focului;
15. şi picioarele Lui erau asemenea bronzului lămurit în cuptor; şi glasul Său era ca vuietul apelor multe;
16. în mâna Lui cea dreaptă avea şapte stele; şi din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, cu două tăişuri; iar faţa Sa era ca soarele când străluceşte’n puterea lui.
17. Şi când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. Şi El Şi-a pus peste mine mâna dreaptă, zicând: „Nu te teme; Eu sunt Cel-dintâi şi Cel-de-pe-urmă
18. şi Cel-Viu. Mort am fost, şi iată, sunt viu în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi pe ale iadului.
19. Scrie deci cele ce-ai văzut şi cele ce sunt şi cele ce-au să fie după acestea.
20. Taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în dreapta Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt îngerii celor şapte Biserici, iar sfeşnicele cele şapte sunt şapte Biserici.

Tâlcuirea Apocalipsei de la Sfinții Părinți până în zilele noastre,

pr. Ioan Sorin Uscă

Apocalipsa se deosebeşte esenţial de celelalte cărţi ale Noului Testament, al căror conţinut este mai cu seamă unul de educaţie a credinţei şi moralei. Ea este rezultatul revelaţiei directe şi al poruncii date Sfântului Apostol [Ioan] de către Însuşi Capul Bisericii, Domnul Iisus Hristos. Expresia în curând indică faptul că profeţiile Apocalipsei încep să se împlinească tocmai atunci, imediat după ce cartea a fost scrisă. Domnul Iisus Hristos este numit aici Martorul cel credincios, în sensul că El Şi-a mărturisit înaintea oamenilor dumnezeirea şi adevărul învăţăturii Sale prin moartea Sa pe cruce” şi prin Învierea Sa, urmată de Înălţare.

Veşmântul lung arată arhieria Mântuitorului, ca şi demnitatea Sa împărătească, iar încingerea cu cingătoare pe sub sân închipuie mila din ziua Judecăţii. Iar brâul de aur închipuie vrednicia Lui şi curăţia. Părul alb arată că El este de demult şi mai înainte de veci, iar ochii lui ca văpaia focului arată că pe cei sfinţi îi luminează, iar pe cei spurcaţi îi arde. Picioarele închipuie întruparea lui Hristos. Prin picioare se arată şi Apostolii, ca nişte temelii ale Bisericii, arşi în cuptorul ispitelor prin urmarea Învăţătorului lor. Iar glasul Lui ca vuietul apelor mari arată că tot glasul Lui este şi al Duhului, ale Cărui izvoare de apă vie au curs din pântecele credincioşilor şi au sunat foarte tare în tot pământul. Prin cele şapte stele se înţeleg Îngerii Bisericii. Iar prin sabia cea ascuţită de amândouă părţile se înţelege sabia cea duhovnicească, aceea care-l taie pe omul nostru cel lăuntric. Iar faţa Lui ca soarele arată strălucirea cea mai presus de fire, căci Soarele Dreptăţii străluceşte cu tăria şi puterea Sa, nu ca soarele cel firesc, […] ci întru puterea cea dată de Dumnezeu şi cu porunca cea dumnezeiască.